• Danh từ giống đực

  Đáy
  Le fond d'un puits
  đáy giếng
  Le fond du coeur
  đáy lòng
  Phần dính đáy, một ít (thường un fond de)
  Un fond de verre
  chút ít rượu (vừa dính đáy)
  Chỗ sâu nhất, chỗ trong cùng
  Le fond d'une région
  chỗ sâu nhất trong vùng
  Le fond d'une boutique
  chỗ trong cùng một cửa hàng
  Chiều sâu
  La sonde indique vingt mètres de fond
  máy dò chỉ chiều sâu 20 mét
  Bề sâu
  Aller jusqu'au fond des choses
  đi vào tận bề sâu của sự việc
  Bản chất, cái cơ bản
  Le fond du caractère
  bản chất của tính tình
  Nền, phông
  Le fond d'un tableau
  nền của một bức tranh
  (sân khấu) cảnh phông
  Nội dung
  Le fond et la forme
  nội dung và hình thức
  (thể dục thể thao) sự dai sức
  Avoir du fond
  dai sức
  à fond
  đến cùng, thấu đáo
  aller au fond
  (hàng hải) chìm
  article de fond
  bài xã luận (báo)
  au fond dans le fond
  thực ra
  courir à fond de train
  chạy ba chân bốn cẳng
  de fond en comble
  từ đầu đến cuối, toàn bộ
  être à fond de cale
  (thông tục) cạn tiền
  faire fond sur
  tin vào, tín nhiệm
  le fin fond
  chỗ cùng kiệt
  le fond du sac
  tư tưởng thầm kín
  pousser du fond
  đẩy sào (thuyền)
  Phản nghĩa Surface. Haut; dessus. Bord, entrée, ouverture. Apparence, dehors, extérieur
  Đồng âm Fonds, fonts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X