• Danh từ giống cái

  Sự vững chắc, sự vững vàng; sự tự tin
  Répondre avec assurance
  trả lời vững chắc
  Parler avec assurance
  nói vững vàng
  Sự tin chắc
  J'ai l'assurance que
  tôi tin chắc rằng
  Sự cam đoan
  Je vous donne l'assurance que
  tôi cam đoan với anh rằng

  Phản nghĩa Crainte, défiance, doute, embarras, hésitation, incertitude, méfiance, timidité

  Sự bảo hiểm
  Compagnie d'assurances
  công ty bảo hiểm
  Contrat d'assurance police d'assurance
  khế ước bảo hiểm, bảo khoán
  Prime d'assurance
  phí bảo hiểm, bảo phí
  Assurance contre l'incendie le vol les accidents
  bảo hiểm hỏa hoạn/trộm cắp/tai nạn
  Assurance sur la vie
  bảo hiểm nhân mạng
  Assurance tous risques assurance multirisques
  bảo hiểm mọi rủi ro
  Assurances maritimes
  bảo hiểm hàng hải
  Courtier d'assurances
  người môi giới bảo hiểm
  Société d'assurance mutuelle
  hội bảo hiểm hỗ tương
  Assurance invalidité-vieillesse
  bảo hiểm bệnhtật-tuổi già
  Assurances sociales
  bảo hiểm xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X