• Tính từ

  (bị) mất
  Objet perdu
  vật (bị) mất
  Không nhìn thấy
  Reprise perdue
  chỗ mạng không nhìn thấy, chỗ mạng như liền
  Hẻo lánh
  Pays perdu
  xứ hẻo lánh
  Tuyệt vọng
  Malade perdu
  con bệnh tuyệt vọng
  Phí, uổng, toi
  Peine perdue
  công toi
  Lẫn vào đám đông
  Đắm vào, mải miết
  Perdu dans sa douleur
  đắm vào đau đớn
  Perdu dans ses réflexions
  mải miết suy nghỉ
  Bỏ lỡ
  Occassion perdue
  dịp bỏ lỡ
  (bị) thua, thất bại
  Bataille perdus
  trận đánh bị thua
  Hỏng
  Affaire perdue
  việc hỏng
  à corps perdu
  hăng hái mãnh liệt
  femme perdue
  gái giang hồ
  moment perdu heures perdues
  lúc rỗi việc
  Danh từ giống đực
  Comme un perdu
  ) như kẻ mất hồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X