• Danh từ giống cái

  Sự trừng phạt, sự phạt; hình phạt
  Peine pécuniaire
  sự phạt tiền
  Nỗi đau khổ
  Les peines du coeur
  những nỗi đau khổ trong lòng, những nỗi khổ tâm
  Sự vất vả; nỗi vất vả
  On ne réussit sans peine
  không vất vả không thể thành công
  Sự lo lắng
  Être en peine d'un absent
  lo lắng vì một người đi xa
  Sự khó khăn
  Avoir de la peine à marcher
  đi khó khăn
  Cảnh túng thiếu
  Laisser quelqu'un dans la peine
  để ai trong cảnh túng thiếu
  à peine
  vừa mới
  à peine arrivé
  hầu như không
  Savoir à peine lire
  hơi, một tí
  Sentier à peine tracé
  �� lối mòn mới hơi thành đường
  à peine que
  mới... thì đã
  avec peine
  đáng tiếc, cực lòng
  ce n'est pas la peine de
  không cần
  c'est peine perdue
  phí công vô ích
  être bien en peine de
  rất khó (làm điều gì)
  faire de la peine
  làm cho buồn rầu; làm đau lòng
  faire peine
  làm cho mủi lòng
  home de peine homme
  homme
  mourir à la peine mourir
  mourir
  ne pas plaindre sa peine plaindre
  plaindre
  non sans peine
  không phải là không vất vả
  peine capitale capital
  capital
  peine de coeur
  đau khổ vì tình
  peines éternelles
  tội sa địa ngục
  perdre sa peine
  mất công
  pour la peine
  để thưởng công, để đền bù
  prendre la peine
  chịu khó
  sans peine
  dễ dàng
  se donner la peine
  chịu khó
  sous peine de
  nếu không thì bị
  toute peine mérite salaire
  có công có thưởng; có làm có ăn
  valoir la peine
  đáng (làm gì)
  Phản nghĩa Consolation, compensation, récompense. Amusement, béatitude, bonheur, joie, félicité
  Đồng âm Penne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X