• Danh từ giống cái

  Sự dự trữ; đồ dự trữ, chất dự trữ, tiền dự trữ
  Réserve de provisions
  thực phẩm dự trữ
  Fonds de réserve
  vốn dự trữ
  Substances de réserve
  (sinh vật học) chất dự trữ
  (số nhiều) quân dự trữ (khi cần mới cho ra trận)
  Trữ lượng
  Les réserves mondiales de pétrole
  trữ lượng dầu mỏ trên thế giới
  (quân sự) quân dự bị; thời gian dự bị
  Officier de réserve
  sĩ quan dự bị
  Khu bảo tồn
  Réserve zoologique
  khu bảo tồn động vật
  Kho sách dành riêng (ở thư viện); kho tác phẩm nghệ thuật dành riêng (ở bảo tàng)
  Khoảng chừa ra (ở bức tranh, ở bản khắc axit...)
  (luật học, pháp lý) điều khoản trừ ngoại
  (luật học, pháp lý) phần thừa kế bắt buộc
  (nghĩa bóng) sự giữ gìn ý tứ
  Parler avec réserve
  ăn nói giữ gìn ý tứ
  De réserve
  dự trữ
  Vivres de réserve
  thực phẩm dự trữ
  En réserve
  để dành, dự trữ
  Garder quelque chose en réserve
  để dành cái gì
  Sans réserve
  không hạn chế, hoàn toàn
  Admiration sans réserve
  sự khâm phục hoàn toàn
  Sous réserve de
  với điều kiện là
  Accepter sous réserve de vérification
  nhận với điều kiện là phải thẩm tra lại
  Sous réserve d'erreur
  trừ phi có sai lầm
  Sous toutes réserves
  không bảo đảm hoàn toàn
  Nouvelle donnée sous toutes réserves
  tin đưa ra không bảo đảm hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X