• Danh từ giống cái

  Rễ
  Racine adventive
  rễ phụ
  Racine fasciculée racine fibreuse
  rễ chùm
  Racine pivotante
  rễ cọc
  Racine rachidienne
  (giải phẫu) rễ dây thần kinh sống
  Chân, gốc
  Racine dentaire
  chân răng
  Racine des cheveux
  chân tóc
  Racine du nez
  gốc mũi
  Racine de poil
  chân lông
  (ngôn ngữ học) thân từ
  (toán học) căn, nghiệm
  Racine carrée
  căn bậc hai
  Racine cubique
  căn bậc ba
  Racine par défaut
  căn gần đúng thiếu, nghiệm gần đúng thiếu
  Racine par excès
  căn gần đúng thừa, nghiệm gần đúng thừa
  Racine commensurable
  nghiệm thông ước
  Racine imaginaire
  nghiệm ảo
  Racine réelle
  căn thực, nghiệm thực
  Racine complexe
  nghiệm phức
  Racine exacte
  nghiệm đúng, căn đúng
  Racine d'une équation
  nghiệm của một phương trình
  Sợi cước, sợi ni lông (dùng làm dây câu)
  (nghĩa bóng) nguồn gốc, căn nguyên
  Les racines de l'orgueil
  nguồn gốc của tính kiêu ngạo
  (nghĩa bóng) gốc rễ, quan hệ gắn bó
  Parti qui a de profondes racines dans le pays
  chính đảng có nhiều gốc rễ sâu trong nước
  couper à la racine couper dans la racine couper
  couper
  prende racine
  bắt rễ, ở lì (nơi nào)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X