• Danh từ giống đực

  Đảng; phe, phái
  Parti politique
  chính đảng
  Se ranger du parti de quelqu'un
  về phe ai
  Bề, bên
  Hésiter entre deux partis
  lưỡng lự giữa hai bề
  Đám (người định cưới)
  Un riche parti
  một đám giàu có
  Quyết định
  Prendre un parti
  quyết định
  Lợi
  Tirer un bon parti
  được lợi lớn
  (từ cũ, nghĩa cũ) tiền công
  (từ cũ, nghĩa cũ) nghề
  Le parti des armes
  nghề võ
  esprit de parti
  óc đảng phái
  faire un mauvais parti à quelqu'un
  bạc đãi ai
  parti pris
  (văn học) quyết định dứt khoát
  prendre le parti de
  quyết định (theo cách nào)
  prendre parti
  quyết định
  prendre son parti d'une chose
  đành theo việc gì
  tirer parti de
  lợi dụng
  Tính từ
  Đi khỏi, đi vắng
  (thân mật) ngà ngà hơi men
  Phân đôi (khiên, huy hiệu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X