• Danh từ giống đực

  Tia
  Les rayons du soleil
  tia mặt trời
  Rayons X
  tia X
  Un rayon d'espérance
  một tia hy vọng
  Rayon médullaire
  (thực vật học) tia tuỷ
  Rayon de nageoire
  (động vật học) tia vây
  Rayon actinique
  tia quang hoá
  Rayon auroral
  tia cực quang
  Rayon émergent
  tia bắn ra, tia phát xạ
  Rayon lumineux
  tia sáng
  Rayon incident
  tia tới
  Rayon paraxial
  tia bàng trục
  Rayon d'exploration rayon de balayage
  tia quét, tia dò
  Rayon infrarouge rayon ultraviolet
  tia hồng ngoại/tia tử ngoại
  Nan hoa
  Les rayons d'une roue
  nan hoa bánh xe
  (toán học) bán kính
  Rayon de l'arrondi
  bán kính góc lượn, bán kính vê tròn
  Rayon de braquage
  bán kính quặt (bánh lái)
  Rayon de courbure
  bán kính khúc cong
  Rayon de giration
  bán kính quay quanh trục
  Rayon de métacentre
  bán kính tâm nghiêng
  Rayon du profil
  bán kính biên dạng
  Rayon de rotation
  bán kính quay
  Rayon de ressource
  bán kính của đườngbay ngóc vọt lên
  Rayon de virage
  bán kính đường quành
  Khu vực, phạm vi
  Dans un rayon de dix kilomètres autour de Hano…
  trong một khu vực mười kilomet xung quanh Hà Nội
  Rayon d'action
  phạm vi hoạt động
  (nông nghiệp) đường rạch gieo hạt
  Tầng ong
  Tầng giá
  Rayons d'une bibiothèque
  tầng giá sách ở thư viện
  Gian hàng
  Rayon de soieries
  gian hàng tơ lụa
  ce n'est pas mon rayon
  không phải việc của tôi, tôi không dính dáng gì đến đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X