• Danh từ giống đực

  Sự đến chậm
  Le train en retard
  xe lửa đến chậm
  Sự chậm, sự chậm trễ
  Une heure de retard
  chậm một giờ
  Le retard des recherches
  sự chậm trễ trong nghiên cứu
  (âm nhạc) âm muộn
  Sự hoãn lại
  Il s'est décidé après bien des retards
  sau khi hoãn lại nhiều lần, anh ta đã quyết định
  (thân mật) sự lạc hậu
  Avoir du retard
  lạc hậu (về thời cuộc...)
  en retard
  chậm, chậm trễ
  Travail en retard
  chậm phát triển
  Enfant en retard
  �� đứa bé chậm phát triển
  pays en retard
  �� nước chậm phát triển
  sans retard
  ngay lập tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X