• Danh từ giống đực

  Đoàn xe, đoàn thuyền
  Train de camions
  đoàn xe tải
  Train de barges
  đoàn sà lan
  Xe lửa, tàu hoả
  Voyager en train express
  đi bằng xe lửa tốc hành
  Train de luxe
  tàu thượng hạng
  Train en détresse
  tàu mắc nạn, tàu lâm nạn
  Train désheuré
  tàu chậm trễ
  Train aérien
  tàu hoả đệm không khí
  Train automoteur
  tàu hoả chạy máy điện, ôtôray
  Train de grande vitesse
  tàu cao tốc
  Train rapide train de petite vitesse
  tàu nhanh/tàu chậm
  Train à grands parcours
  tàu đường dài
  Train mixte
  tàu hàng chở khách, tàu khách chở hàng, tàu hỗn hợp
  Train omnibus
  tàu chợ
  Train de service
  tàu công vụ
  Train supplémentaire
  tàu bổ sung
  Train de trois unités articulées
  tàu ba đơn vị toa xe
  Train journalier
  tàu hàng ngày
  Train conforme à l'horaire
  tàu chạy theo bảng giờ
  (cơ khí, cơ học) bộ
  Train d'engrenages
  bộ bánh răng
  Train de roues
  bộ bánh xe
  (cơ khí, cơ học) cầu, càng
  Train avant
  cầu trước (ô tô)
  Train d'atterrissage train d'atterrissage à monoroue
  càng hạ cánh (máy bay) /càng hạ cánh một bánh
  Train d'atterrissage tricycle train d'atterrissage quadricycle
  càng hạ cánh ba bánh/càng hạ cánh bốn bánh
  Train d'atterrissage escamotable
  càng hạ cánh gấp được
  Train d'amerrissage
  càng hạ thuỷ (thuỷ phi cơ)
  Train rétractible train rentrant
  càng co vào được (máy bay)
  Phần thân (của động vật)
  Train de devant
  phần thân trước
  Train de derrière
  phần thân sau
  Cách đi, nước bước, nước chạy (của ngựa...)
  Aller petit train
  đi thong thả (ngựa...)
  Tốc độ
  Cyclistes qui vont grand train
  những người đua xe đạp phóng nhanh
  (nghĩa bóng) sự tiến triển, chiều hướng
  (quân sự) ngành xe vận tải, quân xa
  (thông tục) đít
  Un coup de pied dans le train
  một cái đá vào đít
  (từ cũ; nghĩa cũ) đoàn tùy tùng
  Elle est partie avec son train
  bà ta ra đi với đoàn tùy tùng
  (từ cũ; nghĩa cũ) sự huyên náo, sự ồn ào
  La salle s'emplissait de train
  phòng đầy huyên náo
  train de bois
  bè gỗ
  à fond de train
  hết sức nhanh
  aller son petit train
  thong thả không vội vàng
  aller son train aller
  aller
  en train de
  đang
  En train de dormir
  �� đang ngủ
  être dans le train
  (thân mật) theo thời thế
  être en train
  vui vẻ hồ hởi, đang thực hiện
  Les affaires qui sont en train
  �� công việc đang thực hiện
  le train onze
  hai chân đi bộ
  mener bon train
  thúc đẩy làm nhanh
  mener grand train
  làm rùm beng
  mettre en train
  làm cho vui vẻ, làm cho hồ hởi
  mise en train mise
  mise
  se manier le train
  (thông tục) vội vàng, hấp tấp
  train de bois
  bè gỗ
  train de côtes
  miếng thịt lưng
  train de maison
  (từ cũ; nghĩa cũ) gia nhân, người ăn người ở
  train de sénateur sénateur
  sénateur
  train de vie
  cách sống, cách sinh hoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X