• Tự động từ

  Sắp hàng; ngồi theo thứ tự
  Soldats qui se rangent par trois
  lính sắp hàng ba
  Se ranger autours d'une table
  ngồi theo thứ tự xung quanh bàn
  Dẹp ra
  Se ranger au passage de l'auto
  dẹp ra khi xe ô tô đi qua
  Taxi qui vient se ranger contre le trottoir
  xe tắc xi dẹp vào cạnh lề đường
  Theo, đứng về phe
  Se ranger du côté du succès
  đứng về phe đắc thắng
  Se ranger à un avis
  theo một ý kiến
  Có cuộc sống ổn định hơn
  Il s'est rangé depuis son mariage
  từ ngày lấy vợ anh ta đã có cuộc sống ổn định hơn
  (được) xếp, (được) đặt
  cela se range-t-il
  cái này xếp vào đâu đây
  Phản nghĩa Déranger, dérégler, mélanger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X