• Danh từ giống đực

  Ý kiến
  Exprimer son avis faire conna†tre son avis
  bày tỏ ý kiến của mình
  Partager [[lavis]] de [[quelquun]]
  đồng ý với ai
  Prendre [[lavis]] de qqn
  hỏi ý kiến ai
  Changer [[davis]]
  thay đổi ý kiến, đổi ý
  Faire changer [[davis]] à qqn
  làm cho ai đổi ý
  Changer [[davis]] comme de chemise
  thay đổi ý kiến như là thay áo, đổi ý liên miên
  Lời khuyên, lời răn
  Donner un bon avis
  khuyên lời phải
  Suivre les avis de son père
  làm theo lời khuyên của cha mình
  Giấy báo; thông báo
  Recevoir un avis de changement de résidence
  nhận giấy báo đổi chỗ ở
  Avis de décès
  giấy báo tử
  Yết thị
  Avis au public
  yết thị công cộng
  Kiến nghị
  Avis des juges
  kiến nghị của các thẩm phán
  à mon avis à mon humble avis
  theo ý tôi, theo thiển ý của tôi
  avis au lecteur
  lời tựa, lời nói đầu (của một quyển sách)
  de [[lavis]] de tous
  theo ý kiến của mọi người
  être de [[lavis]] de qqn être du même avis que qqn
  đồng ý với ai
  être [[davis]] de être [[davis]] que
  nghĩ rằng
  lettre [[davis]]
  giấy báo gửi
  [[jusquà]] nouvel avis
  đến khi có thông báo mới
  sauf avis contraire
  trừ phi có ý trái ngược
  sauf meilleur avis
  trừ phi có ý gì hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X