• Danh từ giống đực

  Cạnh sườn
  Recevoir un coup dans les côtés
  bị một cú vào cạnh sườn
  Bên, phía
  Le côté droit de la route
  bên phải đường
  Parent du côté maternel
  bà con bên mẹ
  Je me range de votre côté
  tôi đứng về phía anh
  (toán học) cạnh
  Les quatre côtés d'un carré
  bốn cạnh của hình vuông
  Mặt, khía cạnh
  Les bons côtés de quelqu'un
  những mặt tốt của ai
  De ce côté, il n'y a rien à craindre
  về mặt đó không có gì đáng sợ
  à côté
  bên cạnh
  à côté de
  ở gần
  Vivre à côté de
  sống gần
  Il n'est rien à côté de vous
  so với anh nó chẳng ra gì
  Être à côté de la vérité
  ở bên rìa chân lý
  au côté de; aux côtés de
  ở bên
  Au côté de ses parents
  ở bên cha mẹ
  de côté
  nghiêng
  Se tourner de côté
  quay nghiêng
  Rester de côté
  đứng ở bên
  Laisser son travail de côté pour aller voir un ami
  gác lại việc đi thăm bạn
  mettre de l'argent de côté
  để dành tiền
  de tout côté; de tous côtés
  khắp nơi, mọi phía
  de mon côté
  còn như tôi, về phần tôi
  du côté de
  về phía
  Du côté de chez qqn
  về phía nhà ai
  être du côté gauche
  là con hoang
  ne savoir de quel côté se tourner
  không biết xoay sở thế nào; lúng túng
  passer à côté de la question
  không sát vấn đề
  point de côté
  điểm đau ngực
  regard de côté
  cái liếc nhìn, cái lườm
  Coter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X