• Danh từ giống đực

  Số mệnh, số phận
  Les caprices du sort
  số mệnh oái oăm
  un sort enviable
  một số phận đáng thèm thuồng
  Thân phận, cảnh ngộ, hoàn cảnh sinh hoạt
  Améliorer le sort du peuple
  cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của nhân dân
  Sự rủi may
  Le sort décidera
  sẽ tùy sự rủi may
  Lời phù chú, câu ếm
  Jeter un sort sur quelqu'un
  đọc một câu ếm người nào
  ( số nhiều) (sử học) thẻ, thăm
  Tirer des sorts
  xóc thẻ
  faire un sort à quelque chose
  (thân mật) tận hưởng, ăn hết, nốc hết
  Faire un sort à un poulet
  �� ăn hết con gà
  le sort en est jeté jeter
  jeter
  tenter le sort
  cầu may
  tirer au sort
  rút thăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X