• Danh từ giống cái

  Sự biến đổi
  Transformation de la société
  sự biến đổi xã hội
  Transformation de la chrysalide en papillon
  nhộng biến đổi thành bướm, nhộng hóa thành bướm
  Transformation au chauffage
  sự biến đổi khi đun nóng
  Transformation des données
  sự biến đổi dữ liệu
  Transformation de phase
  sự biến đổi pha, sự chuyển pha
  Transformation lumière courant
  sự biến đổi ánh sáng-dòng điện
  Transformation d'état
  sự biến đổi trạng thái
  Transformation étoile triangle
  sự biến đổi sao-tam giác
  Transformation fermée
  sự biến đổi kín, sự biến đổi tuần hoàn
  Transformation ouverte
  sự biến đổi hở, sự biến đổi không tuần hoàn
  Transformation d'énergie
  sự biến hoá năng lượng
  Transformation des hydrocarbures
  sự chuyển hoá các hydrocacbon
  Transformation isobare isomérique
  sự biến đổi đẳng áp/đồng phân
  Transformation isomorphe isotherme
  sự biến đổi đồng hình/đẳng nhiệt
  Transformation structurale spontanée réversible
  sự biến đổi cấu trúc/tự phát/thuận nghịch
  Sự chế biến
  Industrie de transformation
  công nghiệp chế biến
  Transformation à chaud transformation à froid
  sự gia công chế biến nóng/sự gia công chế biến lạnh
  (toán học) phép biến đổi
  Transformation d'une équation
  phép biến đổi hàm
  Transformation homographique
  phép biến đổi đơn ứng
  Transformation homothétique
  phép biến đổi vị tự
  Transformation conforme
  phép biến đổi bảo giác
  Transformation canonique
  phép biến đổi chính tắc
  Transformation par similitude
  phép biến đổi đồng dạng
  transformation socialiste
  sự cải tạo xã hội chủ nghĩa
  Phản nghĩa Maintien. Fixité, permanence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X