• Tính từ

  Chảy
  Eaux courantes
  nước chảy
  Thường dùng, thông thường; hiện hành
  Terme courant
  từ thường dùng
  Problème courant
  vấn đề thông thường
  Prix courant
  thời giá
  Này; trong tháng (này)
  Année courante
  năm này
  Le courant
  ngày mười trong tháng
  affaires courantes
  việc thường ngày
  chien courant
  chó săn đuổi
  compte courant
  (kinh tế) tài khoản vãng lai
  eau courante
  nước máy
  monnaie courante
  (nghĩa bóng) thường lệ
  Phản nghĩa Dormant, stagnant. Extraordinaire, inhabituel, rare

  Danh từ giống đực

  Dòng
  Courant électrique
  dòng điện
  Courant alternatif
  dòng xoay chiều
  Courant de surcharge
  dòng quá tải
  Courant [[dair]]
  luồng không khí; gió lùa
  Courant calorifique
  dòng nhiệt, dòng khí nóng
  Courant thermique
  dòng nhiệt
  Courant turbulent
  dòng xoáy
  Courant de vent
  luồng gió
  Courant gazeux
  dòng khí, luồng khí
  Courant [[dimpulsion]]
  dòng xung
  Courant inducteur
  dòng cảm
  Courant induit
  dòng ứng
  Courant périodique
  dòng tuần hoàn
  Courant biphasé
  dòng hai pha
  Courant ascendant courant descendant
  dòng đi lên/dòng đi xuống
  Remonter le courant
  ngược dòng
  Courant maritime
  dòng biển, hải lưu
  Courant de [[lhistoire]]
  dòng lịch sử
  Luồng; trào lưu
  Courant [[dimmigration]]
  luồng nhập cư
  Courant [[didées]]
  luồng tư tưởng; trào lưu tư tưởng
  Vòng (thời gian)
  Dans le courant du mois
  trong (vòng) tháng này
  au courant
  kịp thời, cập nhật
  au courant de la plume
  viết theo đà bút (không suy nghĩ)
  courant [[dair]]
  gió lùa
  être au courant de quelque chose
  biết rõ điều gì
  mettre tenir [[quelquun]] au courant de quelque chose
  báo cho ai biết điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X