• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  degree of relative humidity
  relative humidity
  biến thiên độ ẩm tương đối
  relative humidity variation
  dung sai (cho phép) của độ ẩm tương đối
  relative humidity tolerance
  sự biến thiên (biến đổi) của độ ẩm tương đối
  relative humidity variation
  điều chỉnh độ ẩm tương đối
  relative humidity control
  độ ẩm tương đối bên trong (nhà)
  inside (room) relative humidity
  độ ẩm tương đối so với nước
  relative humidity with respect to water
  độ ẩm tương đối so với nước đá
  relative humidity with respect to ice
  độ ẩm tương đối trong nhà
  room relative humidity
  đường (cong) độ ẩm tương đối
  relative humidity line
  Relative Humidity (RH)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  relative humidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X