• Thông dụng

  Danh từ

  Hero
  các anh hùng truyện thần thoại La
  the heroes of the Roman mythology
  anh hùng quân đội
  an army hero
  vị anh hùng dân tộc
  a national hero
  chủ nghĩa anh hùng cách mạng
  revolutionary heroism
  được nghênh tiếp như một anh hùng
  to receive a hero's welcome
  kẻ anh hùng rơm
  a braggart, a fanfaron,a bravado

  Tính từ

  Heroic, hero-like
  truyền thống anh hùng
  A heroic tradition
  cứu một người lâm nạn một hành động anh hùng
  to save a person in danger is a heroic deed

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hero
  anh hùng rơm
  hero, fake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X