• Thông dụng

  Danh từ

  (như bót) Small post
  bốt gác
  a small watching post
  giặc đóng hai bốt trong làng
  the enemy set up two small posts in the village
  Boot
  mang bốt
  to wear boots
  đi bốt cao su
  to wear rubber boots

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baud
  blinder
  blister
  blobber
  bubble
  bulb
  foam
  froth
  gall
  lather
  scum
  skim
  spray
  spume
  coal beans
  dust
  farinaceous
  fines
  flour
  meal
  powder

  Giải thích VN: 1. bất vật liệu nào dạng bột nghiền mịn. Bất vật liệu nào dạng bột nghiền mịn. 2. nghiền, cán vật liệu thành dạng [[bột. ]]

  Giải thích EN: 1. any dry material in a fine, granulated state.any dry material in a fine, granulated state. 2. to reduce material to such a state.to reduce material to such a state.

  staple
  starch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  foam
  froth
  spume
  deduct
  knock-off
  relief
  chisel
  dust
  dusting
  flour
  floured
  meal
  pip
  powder
  starch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X