• Thông dụng

  Động từ.

  To know, to realize
  biết mặt nhưng không biết tên
  to know by sight not by name
  không biết đường cho nên lạc
  to get lost, not knowing the way
  thức lâu mới biết đêm dài
  only by staying up late, can one know that the night is long
  biết bơi
  to know how to swim
  biết tiếng Anh
  to know English
  bảo cho biết
  to bring to the knowledge of, to inform
  dạy cho biết làm
  to show how to do something
  biết người biết của
  to be a man of the world, to know the way of men, to know the real worth of men and things and behave accordingly

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  know

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X