• Thông dụng

  Danh từ

  Height
  đánh chiếm một cao điểm
  to rush a height
  Highest point, high peak
  tránh sử dụng điện quá nhiều trong giờ cao điểm
  to abstain from consuming too much power during the peak hours
  giờ giao thông cao điểm
  the peak hours (rush-hours) of traffic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  peak

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  peak
  biểu giá ngoài giờ cao điểm
  off-peak tariff
  cao điểm tiêu thụ (điện)
  peak load
  giờ cao điểm
  peak hours
  giờ cao điểm
  peak time
  ngoài cao điểm
  off-peak
  ngoài thời gian cao điểm
  off-peak
  nhu cầu cao điểm
  peak demand
  sau thời gian cao điểm
  post peak
  sự sản xuất trong thời kỳ cao điểm
  peak production
  thời gian sử dụng cao điểm
  peak-use period
  thời kỳ cao điểm
  peak period
  thời kỳ tiêu thụ cao điểm (điện lực)
  peak demand
  trước thời gian cao điểm
  pre-peak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X