• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  command line
  bộ diễn dịch dòng lệnh
  command line interpreter
  cờ hiệu dòng lệnh
  command line flag
  dòng lệnh di động
  floating command line
  giao diện dòng lệnh
  CLI (commandLine Interface)
  giao diện dòng lệnh
  command line interface
  giao diện kiểu dòng lệnh
  command-line interface (CLI)
  hệ điều hành bằng dòng lệnh
  command line operating system
  hệ điều hành theo dòng lệnh
  command line operation system
  tham số dòng lệnh
  command line parameter
  tùy chọn dòng lệnh
  command line operation option
  đối số dòng lệnh
  command line argument
  instruction stream
  sequence of instructions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X