• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetron

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetron
  bộ dao động manhetron
  magnetron oscillator
  manhetron anot chẻ
  split anode magnetron
  manhetron anot nhiều đoạn
  multisegment magnetron
  manhetron anot xen kẽ
  interdigital magnetron
  manhetron công nghiệp
  industrial magnetron
  manhetron dải x
  x-band magnetron
  manhetron hốc
  cavity magnetron
  manhetron nhiều hốc
  multicavity magnetron
  manhetron nhỏ
  miniature magnetron
  manhetron sóng chạy
  traveling wave magnetron
  manhetron sóng milimet
  millimeter-wave magnetron
  manhêtrôn tần số cố định
  fixed-frequency magnetron
  manhetron điều hưởng
  mechanically-tuned magnetron
  manhetron điểu hưởng được
  tunable magnetron
  manhetron đồng trục
  coaxial magnetron
  phổ xung phát xạ bởi manhêtron
  pulsed magnetron transmitted spectrum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X