• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  estimate
  estimation
  sự ước lượng hữu hiệu
  efficiency estimation
  sự ước lượng khoảng
  interval estimation
  sự ước lượng liên tiếp
  sequential estimation
  sự ước lượng
  flood estimation
  sự ước lượng điểm
  point estimation
  sự ước lượng đồng thời
  simultaneous estimation
  evaluation
  sự ước lượng bằng số
  numerical evaluation
  sự ước lượng giả định
  what-if evaluation
  sự ước lượng xấp xỉ
  approximate evaluation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  estimate
  sự ước lượng bằng mắt
  ocular estimate
  sự ước lượng chắc
  hard estimate
  sự ước lượng chắc chắn
  hard estimate
  sự ước lượng số thu hoạch (của một vụ)
  crop estimate
  sự ước lượng thận trọng
  safe estimate
  estimation
  sự ước lượng phí tổn
  estimation of costs
  evaluation
  sự ước lượng ngân sách
  budgetary evaluation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X