• Six.
  Sáu tháng
  six mois.
  Sixième.
  Tháng sáu âm lịch
  sixième mois lunaire
  bộ sáu
  (âm nhạc) sextor;
  Chùm sáu
  ��(âm nhạc) sextolet;
  Gấp sáu
  ��sextuple;
  Hóa trị sáu
  )��(hóa học) hexavalent;
  Nhịp sáu-bốn âm nhạc Nhịp sáu-tám âm nhạc Quãng sáu
  ��(âm nhạc) sixte;
  Thơ sáu âm tiết
  ��hexamètre;
  Sáu cạnh
  ��(toán học) hexagonal;
  Sáu chân
  ��(động vật học) hexapode;
  Sáu động
  ��hexamoteur;
  Sáu
  ��sixièmement; sexto;
  Sáu
  ��(thực vật học) hexaphylle;
  Sáu mặt
  ��(toán học) hexaèdre;
  Sáu mươi
  ��soixante;
  Sáu mươi tuổi
  ��sexagénaire;
  Sáu ngón
  ��(sinh vật học, sinh lý học) sexdigital; sexdigité; hexadactyle;
  Tăng gấp sáu
  ��sextupler.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X