• (variante phonétique de thư) lettre
  Nhận thư của bạn
  recevoir une lettre de son ami
  Poésie ; poème.
  Làm thơ
  composer un poème ; faire de la poésie.
  Vers.
  Tác phẩm bằng thơ
  une oeuvre en vers
  chất thơ
  poésie.
  Chất thơ của một bức tranh
  ��la poésie d'un tableau ;
  Chuyển thành thơ
  ��versifier ;
  Phép làm thơ
  poétique.
  Cảm hứng thơ
  ��inspiration poétique ;
  Phong cảnh rất đẹp rất thơ
  en bas âge.
  Dạy con từ thuở còn thơ
  ��éduquer ses enfants dès leur bas âge (dès qu'ils sont encore en bas âge).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X