• (Khác biệt giữa các bản)

  16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời nguyền rủa, lời chửi rủa
  not to care/give a damn (about somebody/something)
  chẳng màng đến; mặc kệ
  not to be worth a damn
  chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh

  Ngoại động từ

  Chê trách, chỉ trích; kết tội
  to damn someone's character
  chỉ trích tính nết của ai
  to damn someone with feint praise
  làm bộ khen để chỉ trích chê bai
  Chê, la ó (một vở kịch)
  Làm hại, gây nguy hại; làm thất bại
  Đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày
  Nguyền rủa, chửi rủa
  I'll be damned if I know
  (lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết
  damn him!
  thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!
  damn it!; damn you!; damn your eyes
  đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!
  damn your impudence!
  liệu hồn cái đồ xấc láo!
  publish and be damned !
  cứ làm rùm beng lên đi, chứ đừng hòng tống tiền tôi!

  Nội động từ

  Nguyền rủa, chửi rủa

  Tính từ

  Chết tiệt; tồi tệ
  where is that damn hammer?
  cây búa chết tiệt ấy đâu rồi?

  Phó từ

  Rất; lắm; quá
  damn good/clever
  rất tốt/khéo léo
  Don't be so damn pessimistic !
  Đừng quá bi quan như thế!
  damn all
  chẳng được chút gì
  I earned damn all in your business
  tôi chẳng kiếm được chút gì trong vụ làm ăn của anh

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Condemn, criticize, find fault with, berate, castigate,upbraid, attack, blast, reprimand, reprove, remonstrate,denounce; blame: Some would damn him for saving the murdererfrom drowning, others would damn him if he didn't. 2 doom,condemn, sentence: Sisyphus was damned for all eternity to rolla heavy stone up a hill. 3 curse (at), swear (at), execrate: Idamned the day I first set foot in that house.
  N.
  Jot or tittle, brass farthing, Slang hoot, two hoots (inhell), Slang tinker's damn or cuss: His opinion isn't worth adamn.
  Give a damn. care, mind, be concerned, worry, Slanggive a hoot: Why should he give a damn if the critics pannedhis play?

  Oxford

  V., n., adj., & adv.

  V.tr.
  (often absol. or as int. ofanger or annoyance, = may God damn) curse (a person or thing).2 doom to hell; cause the damnation of.
  Condemn, censure (areview damning the performance).
  A (often as damning adj.)(of a circumstance, piece of evidence, etc.) show or prove to beguilty; bring condemnation upon (evidence against them wasdamning). b be the ruin of.
  N.
  An uttered curse.
  Sl. anegligible amount (not worth a damn).
  Adj. & adv. colloq. =DAMNED.
  Damn all sl. nothing at all. damn well colloq. (asan emphatic) simply (damn well do as I say). damn with faintpraise commend so unenthusiastically as to imply disapproval.Im (or Ill be) damned if colloq. I certainly do not, willnot, etc. not give a damn see GIVE. well Im (or Ill be)damned colloq. exclamation of surprise, dismay, etc.
  Damningly adv. [ME f. OF damner f. L damnare inflict loss onf. damnum loss]

  Tham khảo chung

  • damn : National Weather Service
  • damn : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X