• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 02:05, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lullaby(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:45, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Foul(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:03, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Serene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:59, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pretend(/'''<font color="red">]</font>'''/)
  • 16:58, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pretend(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:41, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Slippery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:39, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Desperately(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:36, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Shivering(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Unconsciousness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:21, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Request:Mornach(mới nhất)
  • 16:27, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Navvy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:24, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caique(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bailor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:27, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Charging(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Assassinate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:32, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Patrician(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:25, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Loath(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Granted(/'''<font color="red">['gr&#593;:ntid]</font>'''/)
  • 03:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Granted(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Wee(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:19, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Proposer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:14, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Attached(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:00, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnifier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Variola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:46, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palais(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:30, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locomotor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:26, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Direction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:23, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detective(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:52, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Easterly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:26, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Chapter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:08, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Prosper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:03, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trabeation(Thông dụng)
  • 06:02, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trabeation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:34, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yellowish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Taiga(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:39, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Padding(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:38, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Papilionaceous(/'''<font color="red">pə-pĭl'ē-ə-nā'shəs</font>'''/)
  • 16:35, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairly(/'''<font color="red">['fe&#601;li]</font>'''/)
  • 16:24, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairly(/'''<font color="red">['fe&#601;li]</font>'''/)
  • 16:24, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:31, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Kết quả bầu chọn Mod trên BBTT(Bình luận bởi Puppet - qua ArticleComments extension)
  • 03:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Thông báo về việc tuyển thêm Mod(Bình luận bởi Puppet - qua ArticleComments extension)
  • 15:54, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) n Request:Miss you(Nhờ giải nghĩa chưa được trả lời) (mới nhất)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X