• (đổi hướng từ Accrued)
  /ə'kru:/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + to) đổ dồn về (ai...)
  great profits accrued to them
  những món lợi lớn cứ dồn về họ
  ( + from) sinh ra (từ...), do... mà ra
  such difficulties always accrue from carelessness
  những khó khăn như vậy luôn do cẩu thả mà ra
  Dồn lại, tích luỹ lại (tiền lãi...)
  interest accrues from the first of January
  tiền lãi dồn lại từ ngày mồng một tháng giêng
  accrued interest
  tiền lãi để dồn lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cộng gộp vào
  dồn lại
  phải tính
  tăng dần
  tăng gia
  tăng thêm
  tích lũy lại
  tính trước
  tính dồn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  decrease , lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X