• (đổi hướng từ Averting)
  /ə´və:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Quay đi, ngoảnh đi
  to avert one's eyes from a terrible sight
  ngoảnh đi trước một cảnh tượng ghê người
  to avert one's thoughts
  nghĩ sang cái khác
  Ngăn ngừa, ngăn chận, tránh, đẩy lui (tai nạn, cú đấm, nguy hiểm...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phòng tránh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X