• (đổi hướng từ Balloting)
  /'bælət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lá phiếu
  Sự bỏ phiếu kín
  Tổng số phiếu (bỏ vào thùng)
  Sự rút thăm, sự bắt thăm (nghị viện)
  to elect (vote) by ballot
  bầu bằng phiếu kín
  to take a ballot
  quyết định bằng cách bỏ phiếu

  Nội động từ

  Bỏ phiếu
  Rút thăm, bắt thăm (nghị viện)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bỏ phiếu
  straw ballot
  bỏ phiếu thử

  Kỹ thuật chung

  bỏ phiếu (kín)
  phiếu
  ballot box
  hộp phiếu
  ballot problem
  bài toán bỏ phiếu
  straw ballot
  bỏ phiếu thử

  Kinh tế

  rút thăm
  weighted ballot
  rút thăm thiên vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  vote

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X