• /´bidiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt giá
  Sự mời
  Xự xướng bài (bài brit)
  Mệnh lệnh
  to do someone's bidding
  tuân lệnh ai; vâng lệnh ai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đặt giá

  Xây dựng

  sự đặt giá thầu

  Kỹ thuật chung

  đấu thầu
  Bidding Document
  văn kiện đấu thầu
  bidding documents
  hồ sơ đấu thầu
  bidding documents
  điều kiện đấu thầu
  bidding documents
  tài liệu đấu thầu
  bidding period
  thời kỳ đấu thầu
  bidding requirements
  các yêu cầu đấu thầu
  Competitive Bidding
  đấu thầu cạnh tranh
  International Bidding
  đấu thầu quốc tế
  open bidding
  đấu thầu công khai
  open bidding
  sự đấu thầu công khai
  sự mời thầu

  Kinh tế

  đặt giá mua

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  answer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X