• Thông dụng

  Danh từ

  Giấy ghi công việc và vật liệu trong việc xây dựng

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Bản tiên lượng
  An attachment to the bidding documents intended to provide sufficient information on the quantities of works to be performed to enable bids to be prepared efficiently and accurately
  Là tài liệu đính kèm HSMT nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về khối lượng của công trình cần được thực hiện để nhà thầu chuẩn bị HSDT đầy đủ và chính xác

  Xây dựng

  bản kê khối lượng
  priced bill of quantities
  bản kê khối lượng ghi giá
  biểu khối lượng thi công

  - Bảng Dự Toán Khối Lượng

  Kinh tế

  bản dự trù vật tư
  bản dự trù vật tư (cho một công trình xây dựng)
  bảng liệt kê số lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X