• /kouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) thuốc phiện
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) coca-cola
  Than cốc

  Ngoại động từ

  Luyện (than đá) thành than cốc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cốc
  than cốc

  Giải thích EN: 1. a residue of fixed carbon and ash left after heating bituminous coal in the absence of air; used as a fuel for blast furnaces.a residue of fixed carbon and ash left after heating bituminous coal in the absence of air; used as a fuel for blast furnaces. 2. to convert coal into such a substance. Also, PETROLEUM COKE.to convert coal into such a substance. Also, PETROLEUM COKE. Giải thích VN: 1. Phần còn lại của cacbon cố định hay tro, muội tạo ra sau khi đốt than có nhựa đường mà không có không khí; được dùng làm nhiên liệu trong lò hơi. 2. Động từ chuyển trạng thái của than đá thành những vật chất tương tự. Cũng được gọi là Cốc dầu mỏ.

  Địa chất

  than cốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X