• /´rezi¸dju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần còn lại, cái còn lại; cặn; bã
  Phần tài sản còn lại (sau khi đã thanh toán xong nợ nần..)
  (toán học) thặng dư
  residue of a function at a pole
  thặng dư của một hàm tại một cực
  (hoá học) bã, chất lắng (sau khi đốt, bay hơi)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thặng dư, phần dư, phần còn lại, phần thừa dư
  residue at a pole
  thặng dư tại một cực điểm
  least residue
  thặng dư bé nhất
  logarithmic residue
  (giải tích ) thặng dư lôga
  norm residue
  thặng dư chuẩn
  power residue
  thặng dư luỹ thừa
  quadratic residue
  thặng dư bậc hai


  Xây dựng

  dư [phần dư]

  Cơ - Điện tử

  Phần còn lại, số dư, chất lắng, cặn

  Hóa học & vật liệu

  chất bã

  Giải thích EN: Something that is left over; specific uses include: any original material remaining after a chemical process or reaction is compl.

  Giải thích VN: Chất được giữ lại, cụ thể là bất kỳ nguyên liệu nào còn lại sau quá trình hóa học hoặc phản ứng hóa học kết thúc.

  phần bã
  phần cặn
  straight-run residue
  phần cặn cất trực tiếp
  vis-brocken residue
  phần cặn giảm nhớt
  phần lắng

  Kỹ thuật chung

  chất kết tủa
  còn thừa
  residue derived energy
  năng lượng còn thừa
  phần còn lại
  noncombustible residue
  phần còn lại không cháy
  residue on sieve
  phần còn lại trên sàng
  sieve residue
  phần còn lại trên sàng
  phần dư
  ballast residue
  phần dư lớp đá dăm
  residue arithmetic
  số học phần dư
  residue check
  sự kiểm tra phần dư
  residue refining process
  quá trình tinh lọc phần dư (lọc dầu)
  phần sót lại
  số dư
  tàn tích
  basalt residue
  tàn tích bazan
  clay residue
  tàn tích sét
  leaching residue
  tàn tích rửa lũa
  weathered residue
  tàn tích phong hóa

  Kinh tế

  cặn bã
  giá trị còn lại
  phần còn lại
  phần tài sản còn lại
  phế thải
  packing plant residue
  phế thải thịt (không dùng được khi chế biến gia súc)
  saccharified residue
  phế thải sản xuất đường
  tài sả thừa kế còn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  base , core

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X