• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  điểm điều khiển
  adjacent control point
  điểm điều khiển kế cận
  adjacent control point
  điểm điều khiển phụ cận
  CACP (centralarbitration control point)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  central arbitration control point (CACP)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  Control Point Interface Unit (CPIU)
  khối giao diện điểm điều khiển
  Control Point Management Services (CPMS)
  các dịch vụ quản lý điểm điều khiển
  control point profile name
  tên vắn điểm điều khiển
  ENCP (endnode control point)
  điểm điều khiển nút cuối
  end node control point (ENCP)
  điểm điều khiển nút cuối
  network node control point (NNCP)
  điểm điều khiển nút mạng
  NNCP (networknode control point)
  điểm điều khiển nút mạng
  physical unit control point (PUCP)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  Physical Unit Control Point (SNA) (PUCP)
  điểm điều khiển khối vật lý (SNA)
  PUCP (physicalunit control point)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  Restoration Control Point (RCP)
  điểm điều khiển phục hồi
  secondary control point
  điểm điều khiển thứ cấp
  service control point
  điểm điều khiển dịch vụ
  Service Control Point (SCP)
  điểm điều khiển dịch vụ
  Signalling Connection Control Point (SCCP)
  điểm điều khiển kết nối báo hiệu
  Single Node Control Point (SNCP)
  điểm điều khiển nút đơn
  SSCP (systemservices control point)
  điểm điều khiển dịch vụ hệ thống
  system services control point (SSCP)
  điểm điều khiển các dịch vụ hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X