• /´esti¸meitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đánh giá; người ước lượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công thức ước lượng, (thống kê ) ước lượng
  absolutely unbiased estimator
  ước lượng không tuyệt đối
  best estimator
  ước lượng tốt nhất
  biased estimator
  ước lượng chệch
  efficient estimator
  ước lượng hữu hiệu
  inconsistent estimator
  ước lượng không vững
  least-quares estimator
  ước lượng bình phương bé nhất
  linear estimator
  ước lượng tuyến tính
  most-efficient estimator
  ước lượng hữu hiệu nhất
  non-regular estimator
  ước lượng không chính quy
  quadraitic estimator
  ước lượng bậc hai
  ratio estimator
  ước lượng dưới dạng tỷ số
  regular estimator
  ước lượng chính quy
  unbiased estimator
  ước lượng không chệch
  uniformly best constant risk estimator (UBCR)
  ước lượng có độ mạo hiểm bé đều nhất

  Điện tử & viễn thông

  bộ ước lượng

  Kỹ thuật chung

  hàm ước lượng
  ước lượng
  absolutely unbiased estimator
  ước lượng tuyệt đối không chệch
  best estimator
  ước lượng tốt nhất
  biased estimator
  ước lượng chệch
  consistency of an estimator
  tính vững của một ước lượng
  consistent estimator
  ước lượng vững
  efficient estimator
  ước lượng hiệu quả
  efficient estimator
  ước lượng hữu hiệu
  inconsistent estimator
  ước lượng không vững
  least square estimator
  ước lượng bình phương bé nhất
  linear estimator
  ước lượng tuyến tính
  most efficient estimator
  ước lượng hữu hiệu nhất
  non-regular estimator
  ước lượng không chính quy
  quadratic estimator
  ước lượng bậc
  quadratic estimator
  ước lượng bậc hai
  ratio estimator
  ước lượng tỷ số
  regular estimator
  ước lượng chính quy
  unbiased estimator
  ước lượng không chệch
  unbiased estimator
  ước lượng không chêch lệch

  Kinh tế

  công thức ước lượng
  người định giá thành (sản phẩm)
  nhân viên đánh giá
  thống kê ước lượng
  consistent estimator
  thống kê ước lượng vững
  sufficient estimator
  thống kê ước lượng đủ
  sufficient estimator
  thống kê ước lượng hiệu quả
  unbiased estimator
  thống kê ước lượng đủ
  ước lượng
  consistent estimator
  thống kê ước lượng
  consistent estimator
  thống kê ước lượng vững
  efficient estimator
  thống quả ước lượng hiệu quả
  sufficient estimator
  thống kê ước lượng đủ
  sufficient estimator
  thống kê ước lượng hiệu quả
  unbiased estimator
  thống kê ước lượng đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X