• (đổi hướng từ Fears)
  /fɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sợ, sự sợ hãi
  to be in fear
  sợ hãi, hoảng sợ
  Sự kính sợ
  the fear of God
  sự kính sợ Chúa
  to put the fear of God into somebody
  làm cho ai sợ hãi
  to hold no fears for somebody
  chẳng làm cho ai sợ
  Sự lo ngại; sự e ngại
  in fear of one's life
  lo ngại cho tính mệnh của mình
  for fear of
  lo sợ rằng, e rằng, ngại rằng

  Động từ

  Sợ
  he fears nothing
  hắn ta không sợ cái gì cả
  we fear the worst
  chúng tôi sợ những điều xấu nhất sẽ xảy ra
  Lo, lo ngại, e ngại
  never fear
  đừng sợ; đừng ngại
  Kính sợ
  to fear God
  kính sợ Chúa

  Cấu trúc từ

  no fear
  hiển nhiên là không
  without fear or favour
  không thiên vị
  There's no much fear of something
  Có khả năng điều gì sẽ không xảy ra
  There's no much fear of such accidents
  Có khả năng những tai nạn như vậy sẽ không xảy ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  sợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X