• /haidrə´lɔdʒik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hydrological

  Tính từ

  (thuộc) thuỷ học

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thủy văn
  engineering hydrologic design
  tính toán thủy văn công trình
  hydrologic analysis
  phân tích thủy văn
  hydrologic atlas
  tập bản đồ thủy văn
  hydrologic data processing
  sự chỉnh lý số liệu thủy văn
  hydrologic decade
  thập kỷ thủy văn
  hydrologic design
  tính toán thủy văn
  hydrologic diagram
  biểu đồ thủy văn
  hydrologic distribution
  sự phân bố thủy văn
  hydrologic document
  tài liệu thủy văn
  hydrologic engineer
  kỹ sư thủy văn
  hydrologic engineer
  kỹ thuật thủy văn
  hydrologic forecasting
  sự dự báo thủy văn
  hydrologic phenomenon
  hiện tượng thủy văn
  hydrologic property
  đặc tính thủy văn
  hydrologic range
  vùng thủy văn
  hydrologic reconnaissance
  sự nghiên cứu thủy văn
  hydrologic relationship
  quan hệ thủy văn
  hydrologic yearbook
  biên niên thủy văn
  long range hydrologic data
  số liệu thủy văn dài hạn
  short range hydrologic data
  số liệu thủy văn ngắn hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X