• /¸aisou´θə:məl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đường đẳng nhiệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) đẳng nhiệt

  Kỹ thuật chung

  đẳng nhiệt

  Giải thích VN: Có cùng nhiệt độ.

  isothermal addition of heat
  cấp nhiệt đẳng nhiệt
  isothermal addition of heat
  sự cấp nhiệt đẳng nhiệt
  isothermal annealing
  sự ủ đẳng nhiệt
  isothermal calorimeter
  nhiệt lượng kế đẳng nhiệt
  isothermal change
  biến đổi đẳng nhiệt
  isothermal change
  đẳng nhiệt hóa
  isothermal change
  sự biến đổi đẳng nhiệt
  isothermal change
  sự thay đổi đẳng nhiệt
  isothermal compressibility
  khả năng nén đẳng nhiệt
  isothermal compressibility
  hệ số nén đẳng nhiệt
  isothermal compressibility
  tính nén được đẳng nhiệt
  isothermal compression
  nén đẳng nhiệt
  isothermal compression
  sự nén đẳng nhiệt
  isothermal compressor
  máy nén đẳng nhiệt
  isothermal curing
  sự duy trì đẳng nhiệt
  isothermal curve
  đường đẳng nhiệt
  isothermal curves
  đường đẳng nhiệt
  isothermal efficiency
  hiệu suất đẳng nhiệt
  isothermal expansion
  giãn nở đẳng nhiệt
  isothermal expansion
  sự giãn nở đẳng nhiệt
  isothermal flow
  dòng chảy đẳng nhiệt
  isothermal layer
  lớp đẳng nhiệt
  isothermal line
  đường đẳng nhiệt
  isothermal magnetization
  từ hóa đẳng nhiệt
  isothermal net
  lưới đẳng nhiệt
  isothermal power consumption
  tiêu thụ năng lượng đẳng nhiệt
  isothermal process
  biến thái đẳng nhiệt
  isothermal process
  nguyên lý đẳng nhiệt
  isothermal process
  phương thức đẳng nhiệt
  isothermal process
  quá trình đẳng nhiệt
  isothermal quenching
  sự tôi đẳng nhiệt
  isothermal reaction
  phản ứng đẳng nhiệt
  isothermal refrigerated transport
  vận chuyển lạnh đẳng nhiệt
  isothermal room
  buồng đẳng nhiệt
  isothermal surface
  mặt đẳng nhiệt
  isothermal system
  hệ đẳng nhiệt
  isothermal tempering
  sự ram đẳng nhiệt
  isothermal test
  thử đẳng nhiệt
  isothermal tube
  ống đẳng nhiệt
  isothermal turbulent flow
  dòng chảy rối đẳng nhiệt
  quasi-isothermal
  chuẩn đẳng nhiệt
  đường đẳng nhiệt

  Địa chất

  (thuộc) đẳng nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X