• /ɪkˈspænʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển, sự phồng ra; phần mở rộng
  (kỹ thuật) sự giãn, sự nở; độ giãn, độ nở
  (toán học) sự khai triển
  expansion in series
  khai triển thành chuỗi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Dãn nở

  Cơ - Điện tử

  Sự giãn nở, sự phình, sự nong rộng, độ nở, độgiãn, sự khai triển

  Toán & tin

  sự triển khai
  binomial expansion
  sự triển khai nhị thức

  Điện tử & viễn thông

  dãn

  Điện lạnh

  sự nở rộng

  Kỹ thuật chung

  khai triển
  asymptotic expansion
  sự khai triển tiệm cận
  binomial expansion
  sự khai triển nhị thức
  Brueckner expansion
  khai triển Brueckner
  expansion (development) of a determinant
  khai triển một định thức
  expansion (development) of an expresion
  khai triển một biểu thức
  expansion (ofa function) in a series
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion card
  thẻ khai triển
  expansion formula
  công thức khai triển
  expansion into partial fractions
  khai triển thành phân thức đơn giản
  expansion of a determinant
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion of a function
  sự khai triển một hàm
  expansion of an expression
  sự khai triển một biểu thức
  expansion slot
  khe khai triển
  expansion theorem
  định lý về khai triển
  Fourier expansion
  khai triển Fourier
  macro expansion
  sự khai triển macro
  Mayer-Ursell expansion
  khai triển Mayer-Ursell
  multinomial expansion
  sự khai triển đa thức
  nodal expansion method
  phương pháp khai triển nút
  orthogonal expansion
  sự khai triển trực giao
  Taylor expansion
  khai triển Taylor
  độ giãn
  axial expansion
  độ giãn dọc trục
  degree of expansion
  độ giãn nở
  expansion loop
  sơ đồ giãn nở
  expansion of the steel at failure of the beam
  độ giãn của cốt thép do không dầm được
  expansion of the steel due to prestressing
  độ giãn của cột thép do gây ứng suất trước
  expansion temperature
  nhiệt độ giãn nở
  failure expansion
  độ giãn khi phá hoại
  failure expansion of the concrete
  độ giãn của bê tông khi phá hoại
  thermal expansion
  độ giãn nhiệt
  thermal expansion instrument
  dụng cụ đo giãn nở nhiệt
  độ giãn dài
  độ nở
  độ nở rộng
  giãn nở
  absolute expansion
  giãn nở tuyệt đối
  adiabatic expansion
  giãn nở đoạn nhiệt
  adiabatic expansion
  sự giãn nở đoạn nhiệt
  anomalous expansion
  giãn nở dị thường
  apparent expansion
  giãn nở biểu kiến
  automatic expansion valve
  van giãn nở tự động
  brine expansion tank
  bình giãn nở nước muối
  coefficient (ofexpansion)
  hệ số giãn nở
  coefficient (ofthermal expansion)
  hệ số giãn nở do nhiệt
  coefficient expansion
  hệ số giãn nở
  coefficient of cubic expansion
  hệ số giãn nở khối
  coefficient of cubical expansion
  hệ số giãn nở khối
  coefficient of expansion
  hệ số giãn nở
  coefficient of expansion due to heat
  hệ số giãn (nở) nhiệt
  coefficient of linear expansion
  hệ số giãn nở (dài)
  coefficient of thermal expansion
  hệ số giãn nở do nhiệt
  coefficient of thermal expansion
  hệ số giãn nở nhiệt
  coefficient of volumetric expansion
  hệ số giãn nở khối
  coefficient of volumetric expansion
  hệ số giãn nở thể tích
  compound expansion engine
  động cơ giãn nở nhiều lần
  compound expansion engine
  động cơ giãn nở phức hợp
  constant-pressure expansion valve
  van giãn nở tự động
  degree of expansion
  độ giãn nở
  diaphragm expansion valve
  van giãn nở kiểu màng
  direct expansion
  giãn nở trực tiếp
  double expansion
  giãn nở đúp
  dry-expansion system
  hệ giãn nở khô
  elastic expansion
  sự giãn nở đàn hồi
  expansion band
  khuỷu bù trừ giãn nở
  expansion band
  vùng giãn nở
  expansion bearing
  gối giãn nở
  expansion bellows
  hộp xếp giãn nở
  expansion bend
  đoạn cong giãn nở
  expansion chamber
  buồng giãn nở
  expansion coefficient
  hệ số giãn (nở)
  expansion coefficient
  hệ số giãn nở
  expansion coefficient
  hệ số giãn nở khối
  expansion coefficient
  hệ số giãn nở nhiệt
  expansion compensation
  sự bù giãn nở
  expansion constant
  hằng số giãn nở
  expansion coupling
  mối ghép bù giãn nở
  expansion crack
  khe nứt do giãn nở
  expansion crack
  vết nứt do giãn nở
  expansion cycle
  chu trình giãn nở
  expansion device
  van giãn nở
  expansion engine
  động cơ giãn nở
  expansion engine
  động cơ kiểu giãn nở
  expansion engine
  máy (lạnh) giãn nở
  expansion engine
  máy giãn nở
  expansion factor
  hệ số giãn nở
  expansion filter
  bộ lọc giãn nở
  expansion joint
  mối nối bù giãn nở
  expansion joint
  mối nối giãn nở
  expansion joint
  vòng giãn nở
  expansion joint (duct)
  mối nối giãn nở (ống)
  expansion joint (pipe)
  mối nối bù (giãn nở)
  expansion line
  đường giãn nở
  expansion loop
  sơ đồ giãn nở
  expansion loop
  vòng giãn nở
  expansion machine
  máy giãn nở
  expansion movement
  chuyển động giãn nở
  expansion of gas
  giãn nở khí
  expansion of honing stones
  sự giãn nở các thỏi mài khôn
  expansion oil recovery
  sự thu hồi dầu giãn nở
  expansion plug
  đầu ống giãn nở
  expansion ratio
  hệ số giãn nở
  expansion refrigeration
  làm lạnh bằng giãn nở
  expansion ring
  vòng giãn nở
  expansion slide
  van trượt giãn nở
  expansion soring
  lò xo giãn nở
  expansion space
  khoảng (không) giãn nở
  expansion stage
  hành trình giãn nở
  expansion stage
  pha giãn nở
  expansion stage
  tầng giãn nở
  expansion step
  cấp giãn nở
  expansion stress
  ứng suất giãn nở
  expansion stroke
  kỳ giãn nở
  expansion stroke
  hành trình giãn nở
  expansion stroke
  thì giãn nở
  expansion tank
  bể giãn nở, bình giãn nở
  expansion tank
  bình giãn nở
  expansion temperature
  nhiệt độ giãn nở
  expansion theory
  thuyết giãn nở
  expansion thermometer
  nhiệt kế giãn nở
  expansion thermometer
  nhiệt kế giãn nở nhiệt
  expansion tube
  ống giãn nở
  expansion turbine
  tuabin giãn nở
  expansion valve
  van giãn nở
  expansion valve application
  ứng dụng van giãn nở
  expansion valve superheating
  quá nhiệt van giãn nở
  expansion vessel
  bình giãn nở
  expansion volume
  thể tích giãn nở
  expansion work
  công giãn nở
  fluid expansion refrigerating apparatus
  thiết bị lạnh kiểu giãn nở lỏng
  free expansion
  giãn nở tự do
  freezing expansion
  giãn nở do kết đông
  gas expansion method
  phương pháp khí giãn nở
  heat expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  heat of expansion
  nhiệt giãn nở
  high-pressure expansion engine
  máy giãn nở áp suất cao
  isenthalpic expansion
  giãn nở đẳng entanpy
  isentropic expansion
  giãn nở đẳng entropy
  isothermal expansion
  giãn nở đẳng nhiệt
  isothermal expansion
  sự giãn nở đẳng nhiệt
  Joint, Expansion
  mối nối giãn nở
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Kelvin
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion
  giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion process
  quá trình giãn nở Joule-Thomson
  latent heat of expansion
  ẩn nhiệt giãn nở
  linear coefficient of expansion
  hệ số giãn nở trên chiều dài
  linear expansion coefficient
  hệ số giãn nở tuyến tính
  liquid expansion thermometer
  nhiệt kế (giãn nở) chất lỏng
  local expansion
  sự giãn nở cục bộ
  low-pressure expansion engine
  máy giãn nở áp thấp
  low-pressure expansion valve
  van giãn nở áp suất thấp
  metal expansion thermometer
  nhiệt kế giãn nở kim loại
  modulating (expansion) valve
  van giãn nở theo tỷ lệ
  modulating expansion valve
  van giãn nở theo tỷ lệ
  multi-stage expansion
  giãn nở nhiều gian đoạn
  multiple expansion
  giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion
  giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion
  sự giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion turbine
  tuabin giãn nở nhiều cấp
  oil expansion
  buồng giãn nở dầu
  polytropic expansion
  giãn nở đa hướng
  pressurized expansion tank
  thùng giãn nở khép kín
  refrigerant expansion
  giãn nở môi chất lạnh
  reversible expansion
  giãn nở thuận nghịch
  single-expansion Stirling refrigerator (unit)
  máy lạnh Stirling một cấp giãn nở
  solid expansion thermometer
  nhiệt kế (đo nhờ) giãn nở chất rắn
  solid expansion thermometer
  nhiệt kế chất rắn giãn nở
  stage expansion
  giãn nở từng cấp
  superheat control expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  temperature expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  thermal expansion
  giãn nở nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở do nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  thermal expansion coefficient
  hệ số giãn nở do nhiệt
  thermal expansion coefficient
  hệ số giãn nở nhiệt
  thermal expansion coefficient
  hệ số giãn nở vì nhiệt
  thermal expansion instrument
  dụng cụ đo giãn nở nhiệt
  thermal-expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  thermostatic expansion valve
  van giãn nở nhiệt
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  van giãn nở nhiệt cân bằng trong
  thermostatic valve expansion
  giãn nở van tĩnh nhiệt
  third rail expansion joint
  mối nối giãn nở ray thứ ba
  turbine expansion engine
  máy giãn nở kiểu tuabin
  turbine expansion engine
  tuabin giãn nở
  two-stage expansion
  giãn nở hai cấp
  uniform expansion
  sự giãn nở không đều
  valve, expansion
  van giãn nở
  volumetric expansion
  giãn nở thể tích
  volumetric expansion
  sự giãn nở thể tích
  mở rộng
  character expansion
  sự mở rộng kí tự
  character expansion factor
  hệ số mở rộng ký tự
  degree of expansion
  độ mở rộng
  expansion bit
  mũi khoan mở rộng
  expansion board
  bảng mạch mở rộng
  expansion board
  bảng mở rộng
  expansion board
  cạc mở rộng
  expansion board
  tấm mạch mở rộng
  expansion board slot
  khe cắm mở rộng
  expansion bus
  buýt mở rộng
  expansion cabinet panel
  bảng tủ mở rộng
  expansion card
  bảng mạch mở rộng
  expansion card
  cạc mở rộng
  expansion card
  cạc mở rộng đặc điểm
  expansion card
  thẻ mở rộng
  expansion card
  tấm mạch mở rộng
  Expansion Interface (EI)
  giao diện mở rộng
  expansion lever
  đòn bẩy mở rộng
  expansion loop
  vòng mở rộng
  expansion network
  mạng mở rộng
  expansion option
  tùy chọn mở rộng
  expansion reamer
  mũi doa mở rộng
  expansion ring
  vành mở rộng
  expansion slot
  khe cắm mở rộng
  expansion slot
  khe mở rộng
  expansion storage tube
  ống nhớ mở rộng
  expansion tap
  tarô mở rộng
  expansion unit
  đơn vị mở rộng
  expansion unit
  thiết bị mở rộng
  feature expansion card
  cạc mở rộng đặc điểm
  feature expansion card
  tấm bìa mở rộng phương tiện
  filename expansion
  sự mở rộng tên file
  Hub Expansion Port (HEP)
  cổng mở rộng của bộ phân phối
  macro expansion
  mở rộng bằng vĩ lệnh
  macro expansion
  sự mở rộng macro
  macro-expansion
  mở rộng macrô
  memory expansion
  mở rộng bộ nhớ
  memory expansion board
  bảng mạch bộ nhớ mở rộng
  memory expansion board
  bảng mạch mở rộng bộ nhớ
  Memory Expansion Board (MEB)
  bảng mở rộng bộ nhớ
  memory expansion card
  cạc mở rộng bộ nhớ
  memory expansion option
  tùy chọn mở rộng bộ nhớ
  nozzle-expansion ratio
  tỷ lệ mở rộng của vòi
  PCM Expansion Bus (PEB)
  Thanh (Bus) mở rộng PCM
  pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
  đoạn nối mở rộng của đường ống
  pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
  phần nối đường ống (giữa hai phần mở rộng kề nhau)
  signal expansion
  sự mở rộng tín hiệu
  storage expansion
  phần mở rộng bộ nhớ
  storage expansion
  sự mở rộng bộ nhớ
  storage expansion unit
  đơn vị mở rộng bộ nhớ
  stress expansion
  sự mở rộng ứng suất
  sự giãn
  adiabatic expansion
  sự giãn nở đoạn nhiệt
  bandwidth expansion
  sự giãn dải thông
  elastic expansion
  sự giãn nở đàn hồi
  expansion and contraction
  sự giãn và co
  expansion of gas steam
  sự giãn khí
  expansion of honing stones
  sự giãn nở các thỏi mài khôn
  extension expansion
  sự giãn do kéo
  heat expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  isothermal expansion
  sự giãn nở đẳng nhiệt
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Kelvin
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  local expansion
  sự giãn nở cục bộ
  multistage expansion
  sự giãn nở nhiều cấp
  stress expansion
  sự giãn ứng suất
  thermal expansion
  sự giãn nở do nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  uniform expansion
  sự giãn nở không đều
  volumetric expansion
  sự giãn nở thể tích
  sự giãn dài
  bandwidth expansion
  sự giãn dải thông
  sự giãn nở
  adiabatic expansion
  sự giãn nở đoạn nhiệt
  elastic expansion
  sự giãn nở đàn hồi
  expansion of honing stones
  sự giãn nở các thỏi mài khôn
  heat expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  isothermal expansion
  sự giãn nở đẳng nhiệt
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule
  Joule expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Kelvin
  Joule-Kelvin expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  Joule-Thomson expansion
  sự giãn nở Joule-Thomson
  local expansion
  sự giãn nở cục bộ
  multistage expansion
  sự giãn nở nhiều cấp
  thermal expansion
  sự giãn nở do nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở nhiệt
  thermal expansion
  sự giãn nở vì nhiệt
  uniform expansion
  sự giãn nở không đều
  volumetric expansion
  sự giãn nở thể tích
  sự khai triển
  asymptotic expansion
  sự khai triển tiệm cận
  binomial expansion
  sự khai triển nhị thức
  expansion (ofa function) in a series
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion of a determinant
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion of a function
  sự khai triển một hàm
  expansion of an expression
  sự khai triển một biểu thức
  macro expansion
  sự khai triển macro
  multinomial expansion
  sự khai triển đa thức
  orthogonal expansion
  sự khai triển trực giao
  sự mở rộng
  character expansion
  sự mở rộng kí tự
  filename expansion
  sự mở rộng tên file
  macro expansion
  sự mở rộng macro
  signal expansion
  sự mở rộng tín hiệu
  storage expansion
  sự mở rộng bộ nhớ
  stress expansion
  sự mở rộng ứng suất
  sự nở
  sự nong rộng
  sự trương
  ứng suất
  expansion of the steel due to prestressing
  độ giãn của cột thép do gây ứng suất trước
  expansion stress
  ứng suất giãn nở
  expansion thrust
  ứng suất nở
  stress expansion
  sự giãn ứng suất
  stress expansion
  sự mở rộng ứng suất
  stress expansion
  ứng suất gia tăng

  Kinh tế

  bành trướng
  expansion of the currency
  việc bành trướng của nền kinh tế
  expansion of the economy
  sự bành trướng của nền kinh tế
  expansion of the firm
  sự bành trướng của hãng
  investment expansion
  bành trướng đầu tư
  period of expansion
  giai đoạn bành trướng
  phát triển
  fund for betterment and expansion
  quỹ cải tiến và phát triển thiết bị
  horizontal expansion
  sự phát triển mở rộng theo chiều ngang
  internal expansion
  sự phát triển nội tại
  period of expansion
  thời kỳ phát triển
  reserve for expansion
  dự trữ để phát triển, để mở rộng
  sự bành trướng
  expansion of the economy
  sự bành trướng của nền kinh tế
  expansion of the firm
  sự bành trướng của hãng
  sự gia tăng
  sự giãn nở
  direct expansion
  sự giãn nở trực tiếp
  sự mở rộng
  expansion of bank lending
  sự mở rộng cho vay của ngân hàng
  expansion of investment
  sự mở rộng đầu tư
  expansion of market
  sự mở rộng thị trường
  expenditure expansion
  sự mở rộng chi tiêu
  export expansion
  sự mở rộng xuất khẩu
  investment expansion
  sự mở rộng đầu tư
  sự phát triển
  horizontal expansion
  sự phát triển mở rộng theo chiều ngang
  internal expansion
  sự phát triển nội tại
  sự tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X