• /kənˈsʌmpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu thụ, sự tiêu dùng (hàng hoá, điện, than, nước...)
  home consumption
  sự tiêu thụ trong nước
  Sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự tàn phá
  consumption of a fortune
  sự tiêu phá tài sản
  (y học) bệnh lao phổi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lượng tiêu hao
  home consumption
  lượng tiêu hao tại chỗ
  rated consumption
  lượng tiêu hao định mức

  Hóa học & vật liệu

  tiêu dùng
  consumption test
  thí nghiệm sự tiêu dùng

  Toán & tin

  sự tiêu dùng

  Điện

  điện năng tiêu thụ

  Kỹ thuật chung

  lượng tiêu thụ
  energy consumption
  độ năng lượng tiêu thụ
  energy consumption
  mức năng lượng tiêu thụ
  heat consumption
  lượng tiêu thụ nhiệt
  overall consumption
  tổng lượng tiêu thụ
  slurry consumption
  lượng tiêu thụ hồ ximăng
  yearly consumption
  lượng tiêu thụ hàng năm
  nhu cầu
  mức tiêu thụ
  air consumption
  mức tiêu thụ không khí
  consumption peak
  mức tiêu thụ đỉnh
  electricity consumption
  mức tiêu thụ công suất
  electricity consumption
  mức tiêu thụ điện
  energy consumption
  mức tiêu thụ điện năng
  energy consumption
  mức tiêu thụ năng lượng
  gas consumption
  mức tiêu thụ ga
  gas consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ ga
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ xăng
  petrol consumption
  mức tiêu thụ ga
  petrol consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  petrol consumption
  mức tiêu thụ xăng (động cơ)
  power consumption
  mức tiêu thụ công suất
  power consumption
  mức tiêu thụ điện
  solution consumption
  mức tiêu thụ dung dịch
  mức tiêu thụ xăng
  petrol consumption
  mức tiêu thụ xăng (động cơ)
  phí tổn
  sự tiêu hao
  brake specific fuel consumption
  sự tiêu hao nhiên liệu khi thắng
  consumption of power
  sự tiêu hao công suất
  consumption of smoke
  sự tiêu hao khói
  energy consumption
  sự tiêu hao năng lượng
  freon consumption
  sự tiêu hao freon
  fuel consumption
  sự tiêu hao nhiên liệu
  power consumption
  sự tiêu hao công suất
  power consumption
  sự tiêu hao năng lượng
  sự tiêu hủy
  sự tiêu thụ
  air consumption
  sự tiêu thụ không khí
  ammonia consumption
  sự tiêu thụ amoniac
  brine consumption
  sự tiêu thụ nước muối
  cement consumption
  sự tiêu thụ xi măng
  cooling medium consumption
  sự tiêu thụ chất tải lạnh
  energy consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  excess consumption
  sự tiêu thụ quá mức
  fuel consumption
  sự tiêu thụ chất đốt
  fuel consumption
  sự tiêu thụ nhiên liệu
  gas consumption
  sự tiêu thụ khí
  power consumption
  sự tiêu thụ công suất
  power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  solution consumption
  sự tiêu thụ dung dịch
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng riêng
  steam consumption
  sự tiêu thụ hơi nước
  water consumption
  sự tiêu thụ nước
  tiêu thụ
  air consumption
  lượng không khí tiêu thụ
  air consumption
  mức tiêu thụ không khí
  air consumption
  sự tiêu thụ không khí
  ammonia consumption
  sự tiêu thụ amoniac
  ammonia consumption
  tiêu thụ amoniac
  brine consumption
  sự tiêu thụ nước muối
  brine consumption
  tiêu thụ nước muối
  cement consumption
  sự tiêu thụ xi măng
  cold consumption
  tiêu thụ lạnh
  concentrated water consumption
  tiêu thụ nước tập trung
  consumption curve
  đường cong tiêu thụ
  consumption curve
  đường cong tiêu thụ nước
  consumption peak
  mức tiêu thụ đỉnh
  consumption water
  nước tiêu thụ
  cooling medium consumption
  sự tiêu thụ chất tải lạnh
  cooling medium consumption
  tiêu thụ chất tải lạnh
  electric consumption
  điện năng tiêu thụ
  electricity consumption
  mức tiêu thụ công suất
  electricity consumption
  mức tiêu thụ điện
  energy consumption
  độ năng lượng tiêu thụ
  energy consumption
  mức năng lượng tiêu thụ
  energy consumption
  mức tiêu thụ điện năng
  energy consumption
  mức tiêu thụ năng lượng
  energy consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  energy consumption
  tiêu thụ năng lượng
  excess consumption
  sự tiêu thụ quá mức
  fuel consumption
  sự tiêu thụ chất đốt
  fuel consumption
  sự tiêu thụ nhiên liệu
  fuel consumption
  tiêu thụ nhiên liệu
  gas consumption
  mức tiêu thụ ga
  gas consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  gas consumption
  sự tiêu thụ khí
  gas consumption conditions
  chế độ tiêu thụ khí
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ ga
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ xăng
  heat consumption
  lượng nhiệt tiêu thụ
  heat consumption
  lượng tiêu thụ nhiệt
  heat consumption
  tiêu thụ nhiêt
  home consumption
  tiêu thụ trong nước
  isothermal power consumption
  tiêu thụ năng lượng đẳng nhiệt
  liquid refrigerant consumption
  tiêu thụ môi chất lạnh lỏng
  low power consumption
  tiêu thụ điện thấp
  overall consumption
  tổng lượng tiêu thụ
  oxygen consumption type of corrosion
  sự ăn mòn tiêu thụ oxi
  petrol consumption
  mức tiêu thụ ga
  petrol consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  petrol consumption
  mức tiêu thụ xăng (động cơ)
  power consumption
  công suất tiêu thụ
  power consumption
  mức tiêu thụ công suất
  power consumption
  mức tiêu thụ điện
  power consumption
  sự tiêu thụ công suất
  power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  power consumption
  sức tiêu thụ
  power consumption
  tiêu thụ năng lượng
  refrigerant consumption
  tiêu thụ môi chất lạnh
  slurry consumption
  lượng tiêu thụ hồ ximăng
  solution consumption
  mức tiêu thụ dung dịch
  solution consumption
  sự tiêu thụ dung dịch
  specific fuel consumption
  suất tiêu thụ nhiên liệu
  specific heat consumption
  suất tiêu thụ năng lượng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng riêng
  specific power consumption
  tiêu thụ năng lượng riêng
  steam consumption
  sự tiêu thụ hơi nước
  steam consumption
  tiêu thụ hơi nước
  steam consumption meter
  máy đo hơi nước tiêu thụ
  vaporous refrigerant consumption
  tiêu thụ hơi môi chất lạnh
  water consumption
  sự tiêu thụ nước
  yearly consumption
  lượng tiêu thụ hàng năm

  Kinh tế

  sự tiêu thụ
  consortium consumption
  sự tiêu thụ phô trương (để chứng tỏ giàu sang)
  household consumption
  sự tiêu thụ (của các) gia đình
  tiêu dùng
  Ando-Modigliani consumption function
  hàm tiêu dùng Ando-Modigliani
  antitrade production and consumption
  sản xuất và tiêu dùng chậm thúc đẩy ngoại thương
  antitrade production and consumption
  sản xuất và tiêu dùng không thúc đẩy ngoại thương
  basic consumption
  tiêu dùng cơ bản
  capital consumption
  tiêu dùng vốn
  collective consumption goods
  hàng tiêu dùng tập thể
  community consumption function
  hàm số tiêu dùng xã hội
  conspicuous consumption
  sự tiêu dùng phô trương (khoe khoang)
  consumption capital
  vốn tiêu dùng
  consumption custom
  tập quán tiêu dùng
  consumption decision
  quyết định tiêu dùng
  consumption duty
  thuế tiêu dùng
  consumption effect
  tác động với tiêu dùng
  consumption entry
  thâm quan nhập khẩu hàng tiêu dùng trong nước
  consumption expenditure
  chi tiêu cho tiêu dùng
  consumption expenditure
  chỉ tiêu để tiêu dùng
  consumption function
  hàm tiêu dùng
  consumption fund
  quỹ tiêu dùng
  consumption index of raw materials
  chỉ số tiêu dùng nguyên liệu
  consumption lag
  độ trễ tiêu dùng
  consumption lag
  sự tiêu dùng chậm
  consumption map
  sơ đồ hướng dẫn tiêu dùng
  consumption multiplier
  số nhân tiêu dùng
  consumption path
  đường tiêu dùng
  consumption possibility line
  đường khả năng tiêu dùng
  consumption product
  sản phẩm tiêu dùng
  consumption quantity index
  chỉ số lượng tiêu dùng
  consumption revolution
  cuộc cách mạng về tiêu dùng
  consumption schedule
  bảng tiêu dùng
  consumption schedule
  đồ thị tiêu dùng
  consumption schedule
  đường khả năng tiêu dùng
  consumption structure
  cơ cấu tiêu dùng
  consumption tax
  thuế tiêu dùng
  consumption unit
  đơn vị tiêu dùng (như gia đình, người độc thân ...)
  consumption utility function
  hàm số hiệu dụng tiêu dùng
  consumption-income schedule
  bảng thu nhập tiêu dùng
  consumption-related import
  nhập khẩu tiêu dùng
  domestic consumption
  sự tiêu dùng trong nước
  effective consumption
  tiêu dùng có khả năng chi trả
  energy consumption bill
  hóa đơn (tiêu dùng) năng lượng
  final consumption
  sự tiêu dùng cuối cùng
  final consumption
  tiêu dùng cuối cùng
  forced consumption
  sự tiêu dùng ép buộc
  government consumption
  sự tiêu dùng của các cơ quan Nhà nước
  heavy consumption
  sự tiêu dùng số lượng lớn
  high mass consumption
  tiêu dùng hàng loạt lớn
  home consumption
  tiêu dùng mong muốn
  home consumption
  tiêu dùng trong nước
  income-consumption curve
  đường thu nhập-tiêu dùng
  induced consumption
  tiêu dùng dẫn dụ
  induced consumption
  tiêu dùng được kích thích
  marginal utility of consumption
  hiệu dụng biên tế của tiêu dùng
  mass consumption
  tiêu dùng hàng loạt
  means of consumption
  tư liệu tiêu dùng
  movement to economize on consumption
  vận động tiết giảm tiêu dùng
  neutral production and consumption
  sản xuất và tiêu dùng có tính trung lập
  non-rival consumption
  sự tiêu dùng không cạnh tranh
  non-rival consumption
  sự tiêu dùng không có đối thủ
  over consumption
  sự tiêu dùng quá độ
  per capita consumption
  tiêu dùng bình quân đầu người
  per capita personal consumption
  tiêu dùng cá nhân bình quân đầu người
  personal consumption expenditure
  chi phí tiêu dùng cá nhân, đối nhân
  personal consumption expenditure
  chi tiêu tiêu dùng cá nhân
  potential consumption
  tiêu dùng tiềm tàng
  power consumption
  sự tiêu dùng năng lượng
  price consumption curve
  đường tiêu dùng theo giá cả
  price-consumption curve
  đường cong giá tiêu dùng
  private consumption
  sự tiêu dùng tư nhân của các gia đình
  product of everyday consumption
  sản phẩm tiêu dùng hàng ngày
  productive consumption
  sự tiêu dùng có tính sản xuất
  protrade production and consumption
  sản xuất và tiêu dùng thúc đẩy nhanh ngoại thương
  public consumption
  sự tiêu dùng chung
  rationalization of consumption
  hợp lý hóa tiêu dùng
  restriction on consumption
  hạn chế tiêu dùng
  retrenchment in consumption
  tiết giảm tiều dùng
  right of consumption
  quyền tiêu dùng
  semi-public consumption
  tiêu dùng nửa công cộng
  specific consumption tax
  thuế tiêu dùng đặc biệt
  sphere of consumption
  phạm vi tiêu dùng
  structure of consumption
  cơ cấu tiêu dùng
  unit of consumption
  đơn vị tiêu dùng tiêu thụ
  unproductive consumption
  sự tiêu dùng không có tính sản xuất
  world consumption
  sự tiêu dùng toàn thế giới

  Địa chất

  sự tiêu thụ, sự tiêu hao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X