• /¸kælə´rimitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo nhiệt lượng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhiệt lượng kế

  Giải thích EN: An apparatus used to measure quantities of heat generated or emitted by a body during processes such as burning, change of state, and friction, often by observing the quantity of a solid liquefied or of a liquid vaporized under given conditions. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo lượng nhiệt do 1 vật sản sinh ra khi chịu các tác động như nung nóng, thay đổi trạng thái hay ma sát, thường bằng cách quan sát lượng chất rắn bị hóa lỏng hay lượng chất lỏng bị bốc hơi trong những điều kiện xác định.

  bomb calorimeter
  bình nhiệt lượng kế
  bomb calorimeter
  nhiệt lượng kế bình
  bomb calorimeter
  nhiệt lượng kế bom
  bomb calorimeter
  nhiệt lượng kế kiểu bình
  Callendar-Barnes' continuous-flow calorimeter
  Nhiệt lượng kế Callendar Barnes
  electromagnetic calorimeter
  nhiệt lượng kế điện từ
  hadronic calorimeter
  nhiệt lượng kế hađron
  isothermal calorimeter
  nhiệt lượng kế đẳng nhiệt
  magnetic calorimeter (MAC)
  nhiệt lượng kế từ tính
  Mahler calorimeter
  nhiệt lượng kế Mahler
  Nernst-Lindemann calorimeter
  nhiệt lượng kế Nernst-Lindemann
  Parr calorimeter
  nhiệt lượng kế Parr
  room calorimeter
  nhiệt lượng kế trong phòng
  secondary fluid calorimeter
  nhiệt lượng kế chất tải lạnh
  throttling calorimeter
  nhiệt lượng kế tiết lưu
  water calorimeter
  nhiệt lượng kế nước

  Địa chất

  nhiệt lượng kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X