• /ə'dɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) tính cộng; phép cộng; sự cộng lại
  Sự thêm, phần thêm
  the family had a new addition
  gia đình ấy thêm một người
  in addition to
  thêm vào

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép cộng
  addition of complex numbers
  phép cộng các số phức, tổng các số phức
  addition of decimals
  phép cộng các số thập phân
  addition of similar terms in algebra
  phép cộng các số hạng giồng nhau trong biểu thức đại số
  algebraic addition
  phép cộng đại số
  arithmetic addition
  phép cộng số học

  Xây dựng

  sự bổ sung
  tính cộng

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  addition item
  mục bổ sung
  addition of heat
  cấp nhiệt bổ sung
  addition of heat
  sự cấp nhiệt bổ sung
  addition record
  bản ghi bổ sung
  ammonia addition
  nạp bổ sung amoniac
  ammonia addition
  sự nạp bổ sung amoniac
  freon addition
  bổ sung freon
  freon addition
  sự bổ sung freon
  liquid addition
  sự bổ sung lỏng
  Mode Addition Flag (MAF)
  cờ "bổ sung phương thức"
  oil addition
  bổ sung dầu
  oil addition
  sự bổ sung dầu
  refrigerant addition
  bổ sung môi chất lạnh
  solution addition
  bổ sung dung dịch
  solution addition
  sự bổ sung dung dịch
  chất phụ gia
  chất thêm
  cộng
  addition (vs)
  phép cộng
  addition compound
  hợp chất cộng
  addition formulas of trigonometry
  công thức cộng lượng giác
  addition haploid
  thể đơn bội cộng
  addition of forces
  cộng lực
  addition of functions
  phép cộng các hàm số
  addition of mapping
  phép cộng các xạ ảnh
  addition of matrix
  phép cộng các ma trận
  addition operator
  toán tử cộng
  addition polymer
  pôlyme cộng (các monome)
  addition polymerization
  sự polime hóa cộng
  addition polymerization
  sự polyme hóa cộng
  addition sign
  dấu cộng "+"
  addition table
  bảng cộng
  addition without carry
  phép cộng không nhớ
  algebraic addition
  phép cộng đại số
  arithmetic addition
  phép cộng số học
  binary addition
  phép cộng nhị phân
  bridging in addition
  phép nhớ trong phép cộng
  destructive addition
  phép cộng có hủy
  elimination by addition or subtraction
  phép khử bằng cộng hay trừ
  logical addition function
  hàm cộng logic
  parallel addition
  cộng song song
  parallel addition
  phép cộng song song
  power addition
  phép cộng lũy thừa
  power-addition law
  định luật trong công suất
  serial addition
  cộng nối tiếp
  serial addition
  phép cộng nối tiếp
  nối thêm

  Giải thích VN: Thêm vào một file.

  phần thêm
  phần thêm vào
  phép cộng
  addition of functions
  phép cộng các hàm số
  addition of mapping
  phép cộng các xạ ảnh
  addition of matrix
  phép cộng các ma trận
  addition without carry
  phép cộng không nhớ
  algebraic addition
  phép cộng đại số
  arithmetic addition
  phép cộng số học
  binary addition
  phép cộng nhị phân
  bridging in addition
  phép nhớ trong phép cộng
  destructive addition
  phép cộng có hủy
  parallel addition
  phép cộng song song
  power addition
  phép cộng lũy thừa
  serial addition
  phép cộng nối tiếp
  phụ gia
  sự cộng
  sự pha
  sự thêm
  addition of clay
  sự thêm vào đất sét
  addition of sand
  sự thêm cát vào
  sự thêm vào
  addition of clay
  sự thêm vào đất sét
  sự trộn vào
  thêm
  addition agent
  chất thêm
  addition of barite
  thêm barit
  addition of clay
  lượng đất sét thêm vào
  addition of clay
  sự thêm vào đất sét
  addition of heat
  cấp thêm nhiệt
  addition of heat
  sự cấp thêm nhiệt
  addition of sand
  lượng cát thêm vào
  addition of sand
  sự thêm cát vào
  addition of slag
  thêm xỉ
  basic addition
  thêm chất bazơ
  brine addition
  cấp thêm nước muối
  brine addition
  sự cấp thêm nước muối
  deoxidizing addition
  thêm chất khử oxi
  oil addition
  nạp thêm dầu
  oil addition
  sự nạp thêm dầu

  Kinh tế

  phần thêm
  phép cộng
  sự cộng
  tập chất
  thêm
  pay in addition [[]] (to...)
  trả thêm
  tính cộng

  Địa chất

  tính cộng, phép cộng, sự tổng hợp, sự thêm vào, sự bổ xung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X