• /´aisə¸toup/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) chất đồng vị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng vị; (tôpô học) hợp luân

  Y học

  chất đồng vị
  radioactive isotope
  chất đồng vị phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  đồng vị
  fertile isotope
  đồng vị giàu
  fertile isotope
  đồng vị phân hạch được
  fissile isotope
  đồng vị giàu
  fissile isotope
  đồng vị phân hạch được
  High Flux Isotope Reactor (HFIR)
  lò phản ứng chất đồng vị mật độ cao
  industrial isotope
  chất đồng vị công nghiệp
  intermediate isotope
  đồng vị nặng vừa
  intermediate isotope
  đồng vị trung gian
  isotope effect
  hiệu ứng đồng vị
  isotope indicator
  đồng vị đánh dấu
  isotope measurement
  đo đồng vị
  isotope number
  đồng vị số
  isotope separation
  sự tách đồng vị
  isotope separation plant
  nhà máy tách chất đồng vị
  isotope separator
  máy tách (chất) đồng vị
  isotope shift
  dịch chuyển (do) đồng vị
  kinetic isotope effect
  hiệu ứng đồng vị động
  long half-line isotope
  đồng vị sống lâu
  long lived isotope
  đồng vị sống lâu
  radio isotope
  chất đồng vị phóng xạ
  radioactive isotope
  chất đồng vị phóng xạ
  radioactive isotope
  đồng vị phóng xạ
  stable isotope
  đồng vị bền
  Training, Research and Isotope Reactor, General Atomics (TRIGA)
  Huấn luyện, Nghiên cứu và Lò phản ứng chất đồng vị phóng xạ, Vật lý nguyên tử đại cương
  uranium isotope separation plant
  thiết bị tách đồng vị urani

  Địa chất

  chất đồng vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X