• /¸reidiou´æktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phóng xạ
  radioactive waste
  chất thải phóng xạ
  radioactive fall-out
  bụi phóng xạ

  từ đồng nghĩa: radio-active

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phóng xạ, có tính chất phóng xạ

  Cơ - Điện tử

  Phóng xạ

  Phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  phóng xạ
  alpha radioactive
  phóng xạ anpha
  half-life radioactive
  chu kỳ phóng xạ
  law of radioactive decay
  định luật phân rã phóng xạ
  law of radioactive diaplace-ment
  định luật chuyển vị phóng xạ
  man-made radioactive element
  nguyên tố phóng xạ nhân tạo
  man-made radioactive material
  chất phóng xạ nhân tạo
  natural radioactive background
  phông phóng xạ tự nhiên
  natural radioactive decay
  phân rã phóng xạ tự nhiên
  natural radioactive element
  nguyên tố phóng xạ tự nhiên
  radioactive aerosol
  son khí phóng xạ
  radioactive ash
  tro phóng xạ
  radioactive change
  biến đổi phóng xạ
  radioactive change
  vật phóng xạ
  radioactive constant
  hằng số phóng xạ
  radioactive contamination
  sự biến đổi phóng xạ
  radioactive dating
  sự nhiễm phóng xạ
  radioactive decay
  phân rã phóng xạ
  radioactive decay constant
  hằng số phân rã phóng xạ
  radioactive decay heat
  nhiệt lượng phân rã phóng xạ
  radioactive decay rate
  sự phân rã phóng xạ
  radioactive dust
  bụi phóng xạ
  radioactive earth
  đất phóng xạ
  radioactive effluent
  dòng thải phóng xạ
  radioactive element
  dãy phân rã phóng xạ
  radioactive element
  nguyên tố phóng xạ
  radioactive equilibrium
  sự cân bằng phóng xạ
  radioactive fallout
  bụi phóng xạ
  radioactive fallout
  mưa phóng xạ
  radioactive family
  dãy phóng xạ
  radioactive heat
  nhiệt phóng xạ
  radioactive indicator
  chỉ thị phóng xạ
  radioactive ion implantation
  sự cấy ion phóng xạ
  radioactive isotope
  chất đồng vị phóng xạ
  radioactive isotope
  đồng vị phóng xạ
  radioactive labeling
  sự đánh dấu phóng xạ
  radioactive labelling
  sự đánh dấu phóng xạ
  radioactive leak detection
  dò chỗ rò phóng xạ
  radioactive leak detection
  tìm rò phóng xạ
  radioactive level gauge
  máy đo mức phóng xạ
  radioactive log
  biểu đồ phóng xạ
  radioactive log
  carota phóng xạ
  radioactive log
  log phóng xạ (kỹ thuật đo)
  radioactive logging
  carôta phóng xạ
  radioactive materials
  vật liệu phóng xạ
  radioactive method
  phương pháp phóng xạ
  radioactive pollution
  sự nhiễm phóng xạ
  radioactive pollution
  sự ô nhiễm phóng xạ
  radioactive product
  sản vật phóng xạ
  radioactive purity
  độ tinh khiết phóng xạ
  radioactive radiation
  sự phóng xạ
  radioactive radiation
  tia phóng xạ
  radioactive rays
  tia phóng xạ
  radioactive rock
  đá phóng xạ
  radioactive secondary beam
  tia phóng xạ thứ cấp
  radioactive series
  dãy phân rã phóng xạ
  radioactive series
  dãy phóng xạ
  radioactive standard
  mẫu chuẩn phóng xạ
  radioactive substance
  chất phóng xạ
  radioactive tracer
  chất đánh dấu phóng xạ
  radioactive transformation
  chuyển hóa phóng xạ
  radioactive transformation series
  dãy biến đổi phóng xạ
  radioactive waste
  chất thải phóng xạ
  radioactive water
  nước phóng xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X