• /´sepə¸reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ chia tách, thiết bị chia tách
  Người chia ra, người tách ra
  Máy gạn kem
  Máy tách; chất tách
  frequency separator
  máy tách tần số

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vòng cách (ổ lăn), bộ phận ngăn cách, thiết bịchia tách

  Cơ khí & công trình

  ống phân ly
  vòng ngăn

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị tuyển
  ore separator
  thiết bị tuyển quặng
  pneumatic separator
  thiết bị tuyển nổi bọt

  Ô tô

  tấm cách điện (ắc quy)

  Toán & tin

  ký hiệu ngăn cách
  dấu ngăn cách
  dấu phân cách

  Giải thích VN: Một mã ký tự, như dấu rỗng, dấu tab, hoặc dấu phẩy, dùng để đánh dấu chỗ kết thúc của một đoạn trong lệnh và bắt đầu một đoạn khác. Các dấu tách cũng được dùng để phân tách dữ liệu đưa vào các trường và các bản ghi, khi bạn muốn xuất cảng hoặc nhập cảng dữ liệu theo một khuôn thức cơ sở dữ liệu.

  argument separator
  dấu phân cách đối số
  parameter separator
  dấu phân cách tham số
  unit separator (US)
  dấu phân cách khối
  dụng cụ ngăn cách
  thiết bị ngăn cách
  tấm cách thanh giằng

  Xây dựng

  bộ phân ly
  máy chọn quặng
  slime separator
  máy chọn quặng nghiền nhỏ (sau khi tách khỏi cát)
  thiết bị cách ly
  tấm cách

  Điện tử & viễn thông

  bộ cách ly
  file separator-FS
  bộ cách ly tệp tin
  group separator
  bộ cách ly nhóm
  separator string
  chuỗi bộ cách ly

  Điện

  bộ phân li

  Điện lạnh

  máy (phân) tách
  tấm phân tách (ở acquy)

  Điện

  vặt ngăn cách

  Kỹ thuật chung

  bẫy tách
  bộ chia
  cylindrical separator
  bộ chia hình trụ
  bộ phận chia chọn
  bộ phân tích
  separator string
  chuỗi bộ phân tích
  bộ tách

  Giải thích EN: 1. a machine that divides materials with different specific gravities.a machine that divides materials with different specific gravities.2. a device that intercepts moisture and condensation before steam reaches the turbines in a power plant.a device that intercepts moisture and condensation before steam reaches the turbines in a power plant. Giải thích VN: 1. một cái máy dùng để chia các vật liệu có các tỷ trọng riêng 2. một thiết bị dùng để chắn hơi nước và ngưng tụ hơi trước khi hơi nước tới tua bin trong một trạm phát điện.

  air separator
  bộ tách dùng không khí
  air separator
  bộ tách không khí
  amplitude separator
  bộ tách (theo) biên độ
  batch separator
  bộ tách lô
  block separator
  bộ tách khối
  burst separator
  bộ tách chớp màu
  corner separator
  bộ tách góc (giấy)
  impulse separator
  bộ tách xung
  inertial dust separator
  bộ tách bụi (kiểu) quán tính
  information separator
  bộ tách thông tin
  liquid separator
  bộ tách lỏng
  low-side liquid separator
  bộ tách lỏng phía hạ áp
  magnetic separator
  bộ tách từ
  magnetic separator
  bộ tách từ tính
  moisture separator
  bộ tách ẩm
  panel area separator
  bộ tách vùng panen
  pulse interference separator and blanker
  bộ tách và xóa nhiễu xung
  pulse separator
  bộ tách xung
  sparking plug cable or loom separator
  bộ tách bóng hay cáp bugi
  steam separator
  bộ tách hơi nước
  sync separator
  bộ tách đồng bộ
  ký tự phân cách
  IS (informationseparator character)
  ký tự phân cách thông tin
  dải phân cách
  dấu tách

  Giải thích VN: Một mã ký tự, như dấu rỗng, dấu tab, hoặc dấu phẩy, dùng để đánh dấu chỗ kết thúc của một đoạn trong lệnh và bắt đầu một đoạn khác. Các dấu tách cũng được dùng để phân tách dữ liệu đưa vào các trường và các bản ghi, khi bạn muốn xuất cảng hoặc nhập cảng dữ liệu theo một khuôn thức cơ sở dữ liệu.

  argument separator
  dấu tách đối số
  block separator
  dấu tách khối
  column separator
  dấu tách cột
  corner separator
  dấu tách góc
  corner separator
  dấu tách móc
  data item separator
  dấu tách mục dữ liệu
  field separator
  dấu tách trường
  file separator
  dấu tách tệp
  file separator (FS)
  dấu tách tập tin
  file separator character (PS)
  dấu tách tập tin
  FS (fileseparator or file separator character)
  dấu tách tập tin
  IGS (interchangegroup separator)
  dấu tách nhóm hoán đổi
  information separator
  dấu tách thông tin
  interchange group separator (IGS)
  dấu tách nhóm hoán đổi
  interchange record separator (IRS)
  dấu tách bản ghi nhóm hoán đổi
  IRS (interchangerecord separator)
  dấu tách bản ghi hoán đổi
  panel area separator
  dấu tách vùng bảng
  pathname separator ological
  dấu tách tên đường dẫn
  record separator
  dấu tách bản ghi
  record separator (RS)
  dấu tách bản ghi
  RS (recordseparator character)
  dấu tách mẩu tin
  RS (recordseparator)
  dấu tách bản ghi
  word separator
  dấu tách từ
  dấu phân tách
  đệm
  dụng cụ tách
  oil separator
  dụng cụ tách dầu
  lọc
  máy phân ly
  centrifugal separator
  máy phân ly ly tâm
  electromagnetic swarf separator
  máy phân ly phoi điện từ
  electrostatic separator
  máy phân ly tĩnh điện
  gas and oil separator
  máy phân ly dầu khí
  gas separator
  máy phân ly khí
  magnetic separator
  máy phân ly từ tính
  sand separator
  máy phân ly cát
  steam separator
  máy phân ly hơi
  máy sàng
  máy tách
  air separator
  máy tách bằng không khí
  air separator
  máy tách dùng khí nén
  centrifugal separator
  máy tách ly tâm
  cream separator
  máy tách váng sữa
  cyclone separator
  máy tách kiểu xoáy
  cyclone separator
  máy tách kiểu xyclon
  dust separator
  máy tách bụi
  electric separator
  máy tách điện
  electrostatic separator
  máy tách tĩnh điện
  gravity separator
  máy tách kiểu trọng lực
  gravity separator
  máy tách trọng lực
  high capacity separator
  máy tách ly khối lượng lớn
  humidity separator
  máy tách ẩm
  inertial separator
  máy tách bằng quán tính
  inertial separator
  máy tách quán tính
  isotope separator
  máy tách (chất) đồng vị
  steam separator
  máy tách hơi nước
  swarf separator
  máy tách dầu khỏi phoi
  Wetherill separator
  máy tách Wetherill
  thanh giằng
  beam separator
  thanh giằng giữa các dầm
  beam separator
  thanh giằng giữa các rầm
  thiết bị làm sạch
  thiết bị tách
  air separator
  thiết bị tách không khí
  ballistic separator
  thiết bị tách đạn
  batch separator
  thiết bị tách bó
  centrifugal oil separator
  thiết bị tách dầu ly tâm
  centrifugal separator
  thiết bị tách ly tâm
  corner separator
  thiết bị tách góc (giấy)
  cutting oil separator
  thiết bị tách dầu cắt
  dust separator
  thiết bị tách bụi
  entrainment separator
  thiết bị tách cuối
  grease separator
  thiết bị tách dầu mỡ
  maBet separator
  thiết bị tách từ
  oil separator
  thiết bị tách dầu (nhớt)
  tar separator
  thiết bị tách guđron
  tar separator
  thiết bị tách nhựa than
  water separator
  thiết bị tách nước
  thiết bị tinh chế
  tấm cách điện
  vòng cách
  cone separator
  vòng cách hình côn

  Kinh tế

  rây
  sàng
  cacao beans separator
  sàng làm sạch hạt cacao
  thiết bị phân loại
  fish separator
  thiết bị phân loại cá
  screening separator
  thiết bị phân loại phế liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X