• /mə,nipju'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vận dụng bằng tay, sự thao tác
  Sự lôi kéo, sự vận động (bằng mánh khoé)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự sử dụng
  sự thao tác
  BALM (blockand manipulation)
  sự thao tác khối và danh sách
  bit manipulation
  sự thao tác bit
  bit manipulation
  sự thao tác bít
  block and list manipulation (BALM)
  sự thao tác khối và danh sách
  formula manipulation
  sự thao tác công thức
  string manipulation
  sự thao tác chuỗi
  string manipulation
  sự thao tác xâu
  text manipulation
  sự thao tác văn bản
  thao tác
  algebraic manipulation language
  ngôn ngữ thao tác đại số
  algebraic manipulation package (AMP)
  bộ chương trình thao tác đại số
  AMP (algebraicmanipulation package)
  bộ chương trình thao tác đại số
  BALM (blockand manipulation)
  sự thao tác khối và danh sách
  bit manipulation
  sự thao tác bit
  bit manipulation
  sự thao tác bít
  block and list manipulation (BALM)
  sự thao tác khối và danh sách
  character manipulation
  thao tác ký tự
  data manipulation
  thao tác dữ liệu
  data manipulation language (DML)
  ngôn ngữ thao tác dữ liệu
  data manipulation statement
  lệnh thao tác dữ liệu
  direct manipulation
  thao tác trực tiếp
  Document Manipulation (DM)
  thao tác văn bản, xử lý văn bản
  FORMAL (formulamanipulation language)
  ngôn ngữ thao tác công thức
  formula manipulation
  sự thao tác công thức
  formula manipulation language (FOMAL)
  ngôn ngữ thao tác công thức
  Job Transfer and Manipulation (JTM)
  chuyển giao và thao tác công việc
  job transfer and manipulation (JTM)
  sự chuyển và thao tác công việc
  JTM (jobtransfer and manipulation)
  sự chuyển và thao tác công việc
  Knowledge Query and Manipulation Language (KQML)
  ngôn ngữ hỏi và thao tác kiến thức
  manipulation detection
  phát hiện thao tác
  manipulation rate
  tốc độ thao tác
  manual manipulation
  thao tác tay
  string manipulation
  sự thao tác chuỗi
  string manipulation
  sự thao tác xâu
  string manipulation language
  ngôn ngữ thao tác chuỗi
  symbolic manipulation
  thao tác ký hiệu
  text manipulation
  sự thao tác văn bản
  text manipulation
  thao tác văn bản
  thủ thuật
  FORMAC (formulamanipulation compiler)
  bộ biên dịch thủ thuật công thức
  formula manipulation compiler (FORMAC)
  bộ biên dịch thủ thuật công thức
  mathematical manipulation
  thủ thuật toán

  Kinh tế

  bóp méo
  sự bóp méo
  sự thao tác
  sự thao túng
  manipulation of price
  sự thao túng giá cả
  sự thao túng (thị trường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X