• (đổi hướng từ Mined)

  Thông dụng

  Đại từ sở hữu

  Của tôi
  this book is mine
  quyển sách này của tôi
  he is an old friend of mine
  anh ấy là một trong những bạn cũ của tôi

  Danh từ

  Mỏ
  coal -mine/gold -mine
  mỏ than/mỏ vàng
  to work a mine
  khai mỏ
  (nghĩa bóng) nguồn; kho
  an inexhaustible mine of information
  nguồn tin tức vô tận
  Mìn, địa lôi, thuỷ lôi
  to spring a mine
  cho nổ mìn, giật mìn
  to lay a mine
  đặt mìn, thả thuỷ lôi

  Động từ

  Đào, khai thác
  to mine for gold
  đào vàng; khai thác vàng
  to mine the earth for iron ore
  đào đất lấy quặng sắt
  (quân sự) đặt mìn, đặt địa lôi, thả thuỷ lôi; phá bằng mìn, há bằng địa lôi, phá bằng thuỷ lôi
  to mine the entrance to a harbour
  thả thuỷ lôi ở cửa cảng
  the cruiser was mined and sank in five minutes
  tàu tuần dương bị trúng thuỷ lôi và chìm nghỉm trong năm phút
  (nghĩa bóng) phá hoại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mỏ (hầm)

  Kỹ thuật chung

  khai thác mỏ
  mine face
  khu vực khai thác mỏ
  utilization of mine
  thiết bị khai thác mỏ
  khu mỏ
  giếng mỏ
  nổ mìn
  mìn
  sự nổ mìn

  Kinh tế

  nguồn
  thủy lôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X