• /nɪˌgəʊʃiˈeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều đình, sự đàm phán, sự thương lượng, sự dàn xếp
  to enter into (upon) a negotiation with
  đàm phán với
  to carry negotiations
  tiến hành đàm phám
  to break off negotiations
  cắt đứt cuộc đàm phán
  Sự đổi thành tiền, sự đổi lấy tiền, sự trả bằng tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu)
  Sự vượt qua (khó khăn...)

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Đàm phán
  Một trong những phương pháp mua sắm trong một số trường hợp nhất định khi việc quảng cáo chính thuức không khả thi hoặc không thực tế


  Toán & tin

  thỏa thuận

  Kinh tế

  chuyển nhượng
  cuộc thương lượng
  hiệp thương
  sự đàm phán
  sự nhượng mua
  thương lượng
  negotiation commission
  hoa hồng thương lượng thanh toán
  negotiation of bills
  sự thương lượng thanh toán phiếu khoán
  negotiation of business
  thương lượng mua bán
  negotiation of drafts
  thương lượng thanh toán hối phiếu
  restricted negotiation
  nhượng dịch, thương lượng thanh toán hạn chế
  thương lượng thanh toán
  negotiation commission
  hoa hồng thương lượng thanh toán
  negotiation of bills
  sự thương lượng thanh toán phiếu khoán
  negotiation of drafts
  thương lượng thanh toán hối phiếu
  restricted negotiation
  nhượng dịch, thương lượng thanh toán hạn chế
  việc thương lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X